Ostatnio wprowadzone modyfikacje


--2019-08-16 (1.04b98)
CV_SRV
- w opcji wydruku historii serwisowej dodano możliwość wyboru sposobu traktowania operacji zbiorczych (pakietów). Teraz operacje ukryte mogą nie być drukowane.

2019-08-13 (1.04b95)
CV_SRV
- dopuszczono możliwosć wprowadzania do zleceń pozycji "z zerową ilością". Wymaga to podwójnej akceptacji.

2019-08-03 (1.04b94)
CV_SPS, CV_SRV
- w grafikach pojazdów dodano możliwość określenia stanu licznika na początek i koniec użyczenia.

2019-08-01 (1.04b91)
CV_SPS
- możliwość podpisywania i stemplowania faktur faksymilą jest teraz dostępna nie tylko dla faktur wysyłanych mailem.

2019-07-28 (1.04b84)
CV_MGZ
- w opcji wydruku zamówienia (oferty, proformy) dodano znacznik "+ mail" pozwalający wymusić wygenerowanie maila z zamówieniem.

2019-07-27 (1.04b82)
CV_SPS
- wydruk kalkulacji pojazdu uwzględniono o bezpośrednie wydania RW z magazynu.

2019-07-26 (1.04b79)
CV_SPS
- w raportach efektywności sprzedaży dodano dodatkowe kolumny informacyjne.

2019-07-17 (1.04b62)
CV_MGZ
- dodano możliwość sporządzenia dokumentu PZ z poziomu zamówienia do dostawcy.

2019-07-09 (1.04b53)
CV_CMV
- dodatkowe filtry (marka pojazdu, rok produkcji) w raporcie "Statystyczny raport zbiorczy".
- w raporcie "struktura zapasów" dodano możliwość wyboru kryterium grupowania zapasu: wg daty ostatniego przychodu lub według daty ostatniej operacji (przychodu lub rozchodu).

2019-07-06 (1.04b46)
CV_CMV
- do raportu stanów magazynowych dodano opcję "pokaż historię dostaw".

2019-06-28 (1.04b42)
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów dodano możliwość wpisania numeru serii towaru w polu "filtr dodat." i ograniczenia listy wyświetlanych dokumentów do tych, które zawierają wskazany numer serii.

2019-06-25 (1.04b39)
CV_MGZ
- poprawiono opcję tworzenia dokumentu PZ na podstawie zamówienia do dostawcy.

2019-06-24 (1.04b38)
CV_MGZ
- dodano możliwość wielokrotnego użycia tego samego formatu faktur zakupowych z różnym kodem lokalizacji.

2019-06-04 (1.04b13)
WIN_SRV, WIN_MGZ
- nowy parametr blokujący możliwość wystawienia faktury VAT bez NIP-u lub paragonu z NIP-em.
- nowy parametr pozwalający "S-sprzedawcy" wystawiać korekty bez uprawnień D-dyspozytora.

2019-05-28 (1.04b07)
CV_SRV
- wprowadzono pojęcie mechanika tymczasowego (kod: 999999), którego można przypisać do poszczególnych czynności (np.gdy nie jest znany mechanik rzeczywisty) ale którego trzeba zmienić na rzeczywistego przed zamknięciem zlecenia (blokada zamknięcia).
Mechanik logujący się do zlecenia w module rejestracji czasu rzeczywistego lub w aplikacji na smartfona zostaje automatycznie przypisany do wszystkich czynności, w których występuje mechanik tymczasowy.

2019-05-27 (1.04b01)
CV_SPS
- podczas zapisywania w CRM zadań typu "jazda próbna" dodano możliwość zapisania ich od razu w grafiku pojazdów testowych.
CV_MGZ
- proformy można teraz drukować ze specyfikacją VAT-u (a nie tylko netto i brutto).

2019-05-21 (1.04a90)
CV_SYSTEM
- treść informacji o polityce prywatności RODO można teraz ustawić (parametry) dla każdego typu zgody niezależnie.
CV_SRV
- w opcji "pokaż historię pojazdu" na zleceniu wyświetlane są teraz uwagi klienta, diagnoza, zalecenia i usterki nienaprawione.

2019-05-18 (1.04a83)
CV_SRV, CV_MGZ, CV_FTR
- ustawienie blokady wystawiania faktur VAT bez NIP-u blokuje również na wystawienie paragonu dla podmiotu z NIP-em.
CV_SRV
- w opcji "pokaż historię pojazdu" na zleceniu wyświetlane są teraz uwagi klienta, diagnoza, zalecenia i usterki nienaprawione.

2019-05-14 (1.04a81)
CV_SPS
- dodatkowy filtr na markę pojazdu do wszystkich raportów SPS.

2019-05-08 (1.04a73)
CV_SPS
- dodatkowy filtr na markę pojazdu na ekranie głównym SPS.

2019-05-06 (1.04a70)
CV_MGZ
- korekta algorytmu wczytywania cennika typu M-Mazda.

2019-05-03 (1.04a69)
CV_MGZ
- w archiwum zamówień dodano możliwość wystawienia faktury bezpośrenio z poziozmu zamówienia.

2019-04-30 (1.04a67)
CV_CMV
- raport obrotów dla dokumentów wskazanego typu rozszerzono o wydruk zestawienia syntetycznego.

2019-04-24 (1.04a64)
CV_FTR
- koszty unijne zapisywane w rejestrze kosztów ze stawką 0 lub np mają teraz naliczany vat 23% dla potrzeb rejestrów VAT i JPK_VAT.

2019-04-22 (1.04a60)
CV_MGZ
- działanie cen sztywnych rozszerzono na WZ-ki tworzone na podstawie zamówień.

2019-04-19 (1.04a57)
CV_CRM
- na głównej liście zdarzeń dodano kolumnę z poziomem zadowolenia klienta.
CV_MGZ
- dodano możliwość wydrukowania zamówienia (proformy, oferty) w wersji z VAT-em zero.

2019-04-16 (1.04a50)
CV_SRV
- więcej informacji w opcji "historia pojazdu". Większy zakres historii generowanej do Notatnika.
CV_SPS
- dodano możliwość deklarowania opisu kodów wyposażenia niezależnie dla różnych typów modelowych
- możliwość korekty katalogu modeli w opcji słowniki

2019-04-12 (1.04a46)
CV_SRV
- możliwość wskazania serii towaru pobieranego do zlecenia (priorytet nad wyborem automatycznym).

2019-04-10 (1.04a44)
CV_SYSTEM
- dodano nowe typy gabarytów (S, M, L) na wydrukach potwierdzeń doręczenia.

2019-04-08 (1.04a40)
CV_SYSTEM
- nowy parametr pozwalający rozliczać zaliczki SPS w innych działach.

2019-04-02 (1.04a35)
CV_SYSTEM
- dodano mmożliwość zdefiniowania indywidualnych kont bankowych dla faktur danego odbiorcy. Można przypisać do odbiorcy konto dla faktur pochodzących ze wskazanych modułów. Listę modułów, których dotyczy ta możliwość należy zdefiniować w ustawieniach administratora. Domyślnie opcja jest wyłączona.
CV_MGZ
- podczas wystawiania dokumentów rozchodowych można teraz wskazać serię wybranego towaru.

2019-04-01 (1.04a34)
CV_CMV
- korekta raportu stanów uwzględniającego rezerwacje.
- korekta struktury należności w rozliczeniach na wskazany dzień
CV_JPK
- pozycje typu "w tym" w bilansie i w rachunku zysków i strat, które nie sumują się automatycznie do pozycji wyższego rzędu wyróżniono szarym kolorem.

2019-03-31
CV_JPK
- podgląd załączników zapisanych w plikach XML (zwłaszcza innych niż sprawozdanie finansowe) rozszerzono na inne mogące wystąpić formaty (nie tylko PDF).

2019-03-30
CV_JPK
- dodano możliwość podglądu załączników typu PDF w tym również takich, które pochodzą z innych plików XML niż plik sprawozdania.

2019-03-29
CV_JPK
- program przy zapisie pliku sprawozdania usuwa teraz wszystkie "ozdobniki" takie jak tabulacje czy entery (zastępuje je znakiem "; "), gdyż bramka KRS "nie lubi" takich znaków w tekście. Dotyczy to pól opisujących zasady rachunkowości i informacji dodatkowych.
- program blokuje możliwość dodania do sprawozdania załączników o nazwach zawierających "złe" (z punktu widzenia KRS) znaki
- poprawiono wydruk nagłówka Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

2019-03-28
CV_JPK
- korekta sposobu obsługi załączników załączników w postaci plików pdf.

2019-03-27
CV_JPK
- dodano wczytywanie danych z zapisanego wcześniej pliku sprawozdania do formularzy programu bez konieczności korzystania z opcji "konwertuj dane".
- po wczytaniu danych z pliku należy ponownie wprowadzić NIP podmiotu - zabezpieczenie przed wygenerowaniem pliku z błędnym NIP-em

2019-03-26 (1.04a28)
CV_SYSTEM
- w opcji "popraw miesiąc vat-u" dopuszczono podanie zera jako roku i miesiąca co pozwala usunąć dany dokument (np.wewnętrzne storno/anulowanie) z rejestru VAT i pliku JPK_VAT.
CV_JPK
- w module sprawozdań finansowych dodano możliwość pobrania domyślnego tekstu opisującego zasady rachunkowości.
- odblokowano możliwość użycia numeru NIP (a nie tylko numeru KRS) w sekcji opisującej dane jednostki
CV_MGZ
- w obrotach na indeksie można teraz zobaczyć treść RW będącego podstawą przyjęcia do magazynu wyrobu gotowego wyprodukowanego na podstawie definicji kompletacji tego indeksu.

2019-03-24 (1.04a17)
CV_CMV
- poprawiono raporty efektywności sprzedaży SPS.

2019-03-20
CV_JPK
- moduł generowania sprawozdań finansowych rozszerzono o możliwość dołączenia plików PDF oraz ich podglądu w gotowym pliku sprawozdania.

2019-03-19 (1.04a09)
CV_FTR
- opcję nowy dokument w rejestrze dokumentów kosztowych uzupełniono o kontrolę ewentualnych powtórzeń takich samych dokumentów (w obrębie kontrahenta).
CV_MGZ
- dodano wydruk potwierdzenia wywozu WDT.

2019-03-18 (1.04a07)
CV_SRV
- wprowadzono pojęcie maksymalnego rabatu dla usług zdefiniowanych w katalogu. Takie usługi podlegają rabatowaniu do wysokości ustalonego limitu. Rabat zdefiniowany jako zero procent (defaultowa wartość) oznacza brak limitu rabatowego czyli maksymalny rabat w wysokości 99.9%.

2019-03-15
CV_JPK
- moduł generowania sprawozdań finansowych rozszerzono o możliwość wczytania takiego sprawozdania (modyfikacji, wydruku, ponownego zapisania) nawet jeśli było sporządzone w innym programie.

2019-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-19, USER-19w i USER-19cv.

2019-03-10
CV_JPK
- dodano możliwość wygenerowania pliku sprawozdania finansowego dla jednostek typu mikro, mała i inna.

2019-03-08 (1.03h22)
CV_KASA
- dostęp do opcji "BANK" i płatności typu przelew ograniczono do uprawnienia "B" na liście uprawnień.
- dostęp do płatności typu kompensata ograniczono do statusu "księgowy" użytkownika.

2019-03-05 (1.03h05)
CV_SYSTEM
- rozbudowano wyszukiwanie klientów w kartotece. Może być teraz realizowane przez podanie: fragmentu nazwy, adresu, nip-u, numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia, marki, modelu, imienia lub nazwiska osoby kontaktowej, jej telefonu, emaila, prawa jazdy lub dowodu osobistego.

2019-03-03 (1.03h05)
CV_KASA
- w opcji "rozliczenia" dodano możliwość wydrukowania potwierdzenia salda wraz z kopertą.

2019-02-27 (1.03h01)
CV_MGZ
- w opcji "nowe wydanie" (wypożyczenie) dodano raport aktywnych wydań.

2019-02-27 (1.03g99)
CV_CMV
- dodatkowe filtry w wydruku rejestrów VAT.

2019-02-25 (1.03g94)
CV_MGZ
- w menu ekranu głównego dodano opcję "stan wg dostaw".
- w opcji rejestracji wyrobu gotowego dodano słownik serii materiałów wchodzących w skład wyrobu.
CV_FTR
- poprawki w opcji zaliczek pozasystemowych.

2019-02-22 (1.03g92)
CV_SPS
- na karcie pojazdu dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych elementów kalkulacji wyniku.
CV_MGZ
- dodano możliwość określenia serii materiału użytego do produkcji w trakcie rejestracji przyjęcia wyrobu gotowego.

2019-02-18 (1.03g83)
CV_SPS
- dodano możliwość przekazania pojazdu do i z ewidencji środków trwałych oraz przyjęcia pojazdu w depozyt.

2019-02-13 (1.03g82)
CV_MGZ
- potwierdzenia zamówień dla klientów unijnych są teraz drukowane w kwotach netto.

2019-02-11 (1.03g80)
CV_SRV
- dodano możliwość otwarcia okna komunikatora z poziomu kartoteki pojazdów. Komunikator otwiera się z numerem aktywnego zlecenia lub jeśli zlecenia jeszcze nie otwarto, tylko z numerem pojazdu. Można to wykorzystać do wysyłania do magazynu zamówień na części do planowanych zleceń.

2019-02-07
WIN_KSH
- zapis do rejestru zakupów uzupełniono o możliwość wprowadzania faktur kosztowych dotyczących eksploatacji pojazdów uwzględniając 50% odliczenia VAT i 25% kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodu.
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że "ceny ustalone" z zamówień nie podlegają rabatowaniu.

2019-02-03 (1.03g63)
CV_MGZ
- dodano pojęcie "ceny ustalonej" w zamówieniach klientów. Ustawienie znacznika ceny ustalonej powoduje przyjęcie do faktury ceny z zamówienia niezależnie od opcji wybranej podczas sporządzania faktury.

2019-02-02 (1.03g61)
CV_MGZ
- dodano opcję wypożyczalnia pozwalającą wydać pracownikowi towar (narzędzia, wyposażenie) do późniejszego zwrotu. Taki towar ma pomniejszony stan dyspozycyjny.
Dostępna jest możliwość tworzenia zestawów towarów (typu K-kompletacja) i robienie wydań takich zestawów lub ich części.

2019-01-31 (1.03g55)
CV_SRV
- zablokowano możliwość otwarcia zlecenia na klienta "zablokowanego".

2019-01-17 (1.03g22)
CV_FTR
- w rejestrze kosztów uwzględniono przeliczanie faktur za paliwo wg zasady 50% vat-u i 25% kosztów jako koszty niepodatkowe.

2019-01-13 (1.03g09)
CV_MGZ
- Dodano możliwość rejestracji wypłat gotówki za faktury zakupu w czasie rejestracji dokumentu PZ.

2019-01-11 (1.03g05)
CV_MGZ
- Dodano możliwość zdefiniowania układów graficznych oznaczeń katalogowych. Oznaczenie modyfikowane jest na potrzeby wydruków faktur, dokumentów magazynowych, fiszek towarowych itp.

2019-01-08 (1.03f72)
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że towary ze stawką "nie podlega" (również towary typu "usługa") zachowują tę stawkę podczas wystawiania faktur dla klientów unijnych - nie jest zamieniana na 0% jak w przypadku normalnych towarów.
Pozwala to wystawić faktury ze stawką NP (unijne) - właściwą dla usług sprzedawanych do Unii - z poziomu MGZ.
Dotyczy użytkowników nie korzystających z modułu CV_FTR.

2019-01-06 (1.03f69)
CV_CMV
- Raport SIGI w trybie "F".

2019-01-05 (1.03f68)
CV_MGZ, CV_FTR
- dodano możliwość (status użytkownika 'księgowy') rozliczania na fakturze końcowej faktur zaliczkowych wystawionych wcześniej, na przykład w innym programie.
Listę zaliczek należy wpisać w formacie: numer_faktury;data_faktury;kwota_brutto;stawka_vat
Przykładowy zapis: 1234/18/ABC;2018-12-01;200,00;23
Każda faktura zaliczkowa musi się znaleźć w osobnej linii pola tekstowego otwieranego przez program w momencie rejestracji faktury końcowej.
Listę faktur zaliczkowych można wprowadzić ręcznie o ile w systemie nie zarejestrowano żadnej "normalnej" faktury zaliczkowej na tego klienta.

2018-12-31 (1.03f59)
CV_MGZ, WIN_MGZ
- modyfikacje związane z importem cenników i faktur w trybie "MB".

2018-12-23 (1.03f51)
CV_CMV
- w raporcie "ranking klientów" dodano kolumny pokazujące obrót w poszczególnych działach.

2018-12-20 (1.03f44)
CV_MGZ
- dodano możliwość importu faktur zakupowych w trybie "FCA" dla różnych lokalizacji (w tym samym programie).

2018-12-19 (1.03f40)
CV_SRV, WIN_SRV
- uruchomiono obsługę nowej wersji EPC/WIS w trybie "MB".

2018-12-16
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w trybie "FCA".

2018-12-15 (1.03f33)
CV_CMV
- nowa wersja raportu CSI w trybie "FCA".

2018-12-10 (1.03f25)
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie stanów magazynowych.

2018-12-05 (1.03f19)
CV_CMV
- plik CSV z uzupełnieniem katalogu usług zawiera teraz zawsze dwie dodatkowe kolumny RBG i CENA pobrane z pierwszego typu modelowego cennika usług.
CV_MGZ
- na liście rezerwacji po rejestracji PZ wyróżniono rezerwacje serwisowe do pozycji tymczasowych (oczekujących na zgodę klienta).

2018-12-03 (1.03f17)
CV_FTR
- w słowniku typów kosztów dodano możliwość zdefiniowania kosztu "niebędącego kosztem", który nie będzie brany do kalkulacji wyniku (np. środki trwałe).
CV_MGZ
- na liście rezerwacji po rejestracji PZ wyróżniono rezerwacje serwisowe do pozycji tymczasowych (oczekujących na zgodę klienta).

2018-11-22 (1.03e97)
CV_SRV
- na wydruku karty rozszerzenia zlecenia obok informacji o dostępności towaru podano wielkość rezerwacji.

2018-11-15 (1.03e80)
CV_CMV
- korekta generatora pojazdów i klientów w sekcji SPS-raporty.

2018-11-13
WIN_CMV
- korekta raportu CSI.

2018-11-07 (1.03e74)
CV_CMV
- nowa wersja generatora pojazdów i klientów w sekcji SPS-raporty.

2018-11-04 (1.03e68)
CV_CMV, WIN_CMV
- korekta raportu CSI.

CV_CMV
- dodano opcję "gruba kreska" pozwalającą ustawić status "rozliczono" na fakturach zarejestrowanych przed wskazanym dniem.

2018-11-02 (1.03e64)
CV_CRM
- dodano możliwość edycji zadań CRM bezpośrednio z poziomu grafika CRM.

2018-10-29 (1.03e59)
CV_MGZ
- wprowadzono nowy status towaru - archiwalny. Taki towar domyślnie nie podlega wyszukiwaniu.

2018-10-26 (1.03e54)
CV_SRV
- w opcji historia towaru na karcie pojazdu dodano pole z datą i numerem faktury zamykającej zlecenie (o ile jest zamknięte).

2018-10-26 (1.03e52)
CV_SYSTEM
- poprawiono wydruk formularzy zgód RODO w zakresie danych osoby.

2018-10-25 (1.03e50)
CV_CMV
- poprawka generatora plików CSI w formacie "D".

2018-10-24 (1.03e42)
CV_SYSTEM
- poprawiono wydruk formularzy zgód RODO w zakresie danych osoby.

2018-10-20 (1.03e37)
CV_CMV
- przyjęto zasadę, że plik uzupełnienia katalogu MGZ jest automatycznie uzupełniany o kolumnę zawierającą stawkę VAT i jednostkę miary o ile nie są zdefiniowane.

2018-10-18 (1.03e33)
CV_MGZ
- dla towarów typu "opona" można zdefiniować trzy dodatkowe wskaźniki: oporu toczenia, przyczepności i hałasu.

2018-10-17 (1.03e32)
CV_MGZ
- parametr indywidualny, pozwalający wymusić wyskakujące okna z uwagami obejmuje teraz równierz faktury sprzedaży z MGZ.

2018-10-11 (1.03e28)
CV_CMV
- poprawka generatora plików CSI w formacie "D".

2018-10-10 (1.03e27)
CV_SRV
- parametr indywidualny, pozwalający wymusić wyskakujące okna z uwagami przy otwieraniu zlecenia.

2018-10-01 (1.03e09)
CV_CRM
- klientem zadania CRM może teraz być (oprócz odbiorcy lub dostawcy) również pracownik.

2018-09-27 (1.03e09)
CV_KAS
- poprawiono algorytm anulowania wpłat za faktury sprzedaży i zakupu. Wpłata pozostaje teraz na liście ale z zerową kwotą i informacją o anulowaniu w opisie operacji.

2018-09-25 (1.03e06)
CV_MGZ
- poprawiono algorytm wczytywania faktur i dokumentów magazynowych z bufora.

2018-09-23 (1.03e01)
CV_SPS
- klienci wybierani do nowych umów są automatycznie zakładani w kartotece lokalnej SPS (o ile ich tam nie ma).

2018-09-21 (1.03d96)
CV_SPS
- dodano parametr określający wielkość czcionki w wydruku umów sprzedaży.

2018-09-20 (1.03d94)
CV_SYSTEM
- do wysyłanych maili dodano jednolitą stopkę z nazwą firmy.
- udostępniono możliwość podłączenia pliku graficznego (w formacie PNG, ustawienia administratora) dołączanego do stopki maili wysyłanych z programu.
CV_SPS
- słownik modeli (w autouzupełnianiu dla nowych pojazdów) rozszerzono o listę wyposażenia dodatkowego zdefiniowanego dla ostatnio użytej kombinacji marki, modelu lub wersji.

2018-09-17 (1.03d89)
CV_SRV
- listę rodzajów zleceń rozszerzono o "naprawę trudną". Teraz ta lista oznacza następujące pojęcia: przegląd, naprawa standardowa, naprawa trudna, reklamacja.
CV_IMG, CV_HSV
- w raporcie rozliczenia mechaników dodano informację o rodzajau naprawy.
CV_CMV
- dodano raport "rozchód ilościowy". Raport w formacie CSV może zostać wczytany jako dokument magazynowy co pozwala na przykład rozliczyć w systemie centralnym sprzedaż zrealizowaną w systemie zewnątrznym.

2018-09-13 (1.03d81)
CV_MGZ
- nowy format pliku zamówienia w formacie N (MAN).

2018-09-12 (1.03d80)
CV_CMV
- w stopce faktur dodano rozliczenie należności. Opcję można aktywować w ustawieniach administratora.
CV_MGZ
- zmodyfikowano opcję wydruku fiszek towarowych na ekranie głównym programu - teraz można wydrukować od razu wszystkie zaznaczone (dla bezpieczeństwa na raz nie więcej niż 50 sztuk).

2018-09-11 (1.03d75)
CV_SPS
- nowy moduł ofertowania pojazdów. Gotowe maile z załącznikiem oferty zapisywane są w CRM.
Do prawidłowego działania tej opcji konieczne jest zdefiniowanie cen katalogowych oferowanych pojazdów oraz listy kodów wyposażenia (a te kody zdefiniować w słownikach) przy każdym pojeździe. Kody wyposażenia należy wpisywać rozdzielane przecinkami. Kody wyposażenia dodatkowo płatnego należy wpisywać w konwencji J23#1200#PLN, gdzie J23 to kod wyposażenia a 1200 to cena brutto w PLN.

2018-09-08
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w formacie "Daimler".

2018-09-07
WIN_CMV, CV_CMV, MRA_TRANSFER
- modyfikacja raportu MRA - usługi typu "materiał" są teraz raportowane jak części.

2018-09-04 (1.03d61)
CV_CRM
- wprowadzono mechanizm pobierania do modułu CRM treści maili osób kontaktowych zdefiniowanych w programie. Maile pobierane są z programu Outlook o ile użytkownik ma zdefiniowany w opcji "kody dostępu" swój adres email.
Dostęp do treści maili jest możliwy zarówno z poziomu kartoteki klientów jak i zadań CRM.

2018-09-02 (1.03d59)
CV_SPS
- dodano możliwość wprowadzania zdjęć ofertowych do kartoteki sprzedawanych pojazdów.

2018-08-30 (1.03d52)
CV_CRM
- wprowadzono nowy status pracownika "nadzór". Lista tych pracowników dostępna jest do wyboru w trakcie generowania maili jako osoby "do wiadomości" (ukrytego).

2018-08-28 (1.03d46)
CV_SPS
- poprawiono wydruk niestandardowego formularza RODO.
CV_CRM
- zwiększono do pięciu ilość załączników, które można przypiąć do nowego zapisu CRM.
- zwiększono do trzech ilość klas pojazdów, które można zadeklarować przy nowym zapisie CRM.
- wprowadzono uszczegółowienie zdarzenia typu "oferta".

2018-08-26 (1.03d41)
CV_SPS
- zwiększono zakres zgód deklarowanych na osobach kontaktowych klienta.
CV_MGZ, CV_FTR
- dodano możliwość wykorzystania niestandardowych stawek VAT (do wykorzystania podczas sprzedaży poza terytorium Polski)

2018-08-20
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_FTR
- wydruk faktur uzupełniono o symbol BDO (o ile został zdefiniowany).

2018-08-18 (1.03d35)
CV_SPS
- dodatkowe pola do wykorzystania podczas definiowania szablonów umów.

2018-08-15 (1.03d31)
CV_SPS
- dodano możliwość zdefiniowania ogólnych warunków sprzedaży.

2018-08-14 (1.03d30)
CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie bufora. Dokument z archiwum może zostać zapisany w schowku windows a później wykorzystany do wystawienia nowej faktury. Opcja ma ułatwić przekształcanie paragonu w fakturę (storno paragonu plus nowa faktura na podstawie paragonu pierwotnego).

2018-08-11 (1.03d29)
CV_SRV
- na wydruku zbiorczych faktur gwarancyjnych dodano numer wniosku w linii opisu zdarzenia.

2018-08-03 (1.03d17)
CV_MGZ
- w opcji "operacje magazynowe" dodano możliwość rozchodowania całego magazynu.

2018-08-02 (1.03d13)
CV_FTR, CV_CMV
- nowy raport "struktura sprzedaży wg kodów usłg".
CV_MGZ
- w opcji "cenniki" udostępniono format I-Ducati.

2018-08-01
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w formacie "Daimler".
WIN_SRV
- z formularza zlecenia usunięto sekcję braku zgody na przetwarzanie.
CV_SYSTEM
- w kartotece zeskanowanych dokumentów dodano checkbox "pokaż również usunięte".
- poprawiono wydruk formularzy RODO dla typów innych niż Standard i Fiat.

2018-07-31 (1.03d08)
CV_SYSTEM
- w kartotece zeskanowanych dokumentów dodano możliwość anulowania dokumentu. Dokument nie jest usuwany a jedynie dostaje znacznik anulowania.

2018-07-30 (1.03d04)
CV_SYSTEM
- usunięto wymóg ustawienia parametru 'page size' podczas instalacji programu. Defaultowe 16kB jest od teraz wystarczające.

2018-07-24 (1.03c06)
CV_SRV, CV_MGZ
- zaimplementowano nową wersję EPC w trybie "D". Opcja wyszukuje pliki typu xfr w defaultowym folderze c:\users\nazwa_usera\downloads. Nie wymaga to żadnych ustawień programu.

2018-07-24
WIN_SRV, WIN_MGZ
- dla uproszczenia procesu pobierania części z EPC w formacie D usunięto kontrolę obecności programu EWANAPI.EXE. Można więc teraz zmienić (usunąć) ścieżkę do tego programu w ustawieniach SRV i MGZ co spowoduje pominięcie starego procesu pobierania części i przejście na nowy, wyszukujący pliki ze zrzutami listy części w folderze c:\users\nazwa_usera\downloads.

2018-07-23 (1.03c05)
WIN_SRV, WIN_MGZ
- zaimplementowano nową wersję EPC w trybie "D". By opcja działała należy zdefiniować ścieżkę do indywidualnego foldera downloads w opcji kody dostępu. Domyślnie oznacza to ścieżkę c:\users\nazwa_usera\downloads.

2018-07-18 (1.03b54)
CV_FTR
- w archiwum faktur dodano opcję wysłania maila z zawartością faktury w formacie CSV.

2018-07-13
CV_HSV
- przyjęto zasadę, że w historii komunikatora obserwowanej po stronie smartfona w lewej kolumnie wyświetlane są teraz zarówno wpisy "moje" jak i wpisy innych mechników (moje na żółko). Pozostałe wpisy są kolumnie prawej. Wpisy "nie moje" są na zielono.

2018-07-12
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS
- w opcji RODO doodano możliwość zdefiniowania trzeciej marki (trzeci komplet zgód).

2018-07-11 (1.03b48)
CV_SPS
- dodano możliwość wysłania maila bezpośrednio z karty klienta.

2018-07-09 (1.03b45)
CV_SRV
- nowa wersja formularzy RODO. Można zdefiniować różne formularze RODO dla kilku marek. Każdy formularz może mieć dowolną ilość (i treść) zgód.

2018-07-02 (1.03b43)
CV_SRV
- w grafiku mechaników wyróżniono urlopy.

2018-07-01
CV_IMG, CV_HSV
- podgląd danych pojazdu wskazanego przez numer rejestracyjny lub numer zlecenia uzupełniono o informację o ewentualnym depozycie opon (numer, data złożenia, lokalizacja).
UWAGA: wymagana jednoczesna aktualizacja modułu serwera - CV_HSV.EXE.

2018-06-30
CV_IMG, CV_HSV
- CV_IMG uzupełniono o funkcję aktywnego przyjęcia i logowania do zegara czasu rzeczywistego. Można teraz z poziomu smartfona wprowadzać do kartoteki nowe pojazdy (pobierać stare) i otwierać zlecenia podając jedynie minimalną ilość informacji (numer rejestracyjny i/lub numer nadwozia, stan licznika, ilość paliwa i uwagi klienta). Pozostałe informacje można uzupełnić później, przy komputerze. Można też edytować w tym zakresie zlecenia wcześniej otwarte na komputerze.
Opcja logowania do zegara czasu rzeczywistego pozwala mechanikom rejestrować czas pracy na konkretnym zleceniu oraz ewentualne przerwy (czasy nieproduktywne) i sprawdzić wyniki czasu rzeczywistego na poszczególnych zleceniach.
UWAGA: wymagana jednoczesna aktualizacja modułu serwera - CV_HSV.EXE.

2018-06-23
CV_IMG, CV_HSV
- udostępniono nową wersję programu CMV_IMG (v.4.04) przeznaczoną dla smartfonów z Androidem od 6.0 (na starszych wersjach można używać wcześniejszych wersji programu CV_IMG (2.x i 3.x), które nie będą już rozwijane.
Nowa wersja CV_IMG współpracuje z nowym modułem komunikacji CV_HSV (v.2.04), który zapewnia dostęp do bazy programu serwisowego w czasie rzeczywistym i umożliwia przesyłanie informacji do programu SRV i zwrotne pobieranie informacji o danych pojazdu, historii napraw, danych o przerobie mechanika czy historii wymiany informacji pomiędzy działem obsługi klienta i warsztatem.
Opis działania nowej wersji programu CV_IMG jest dostępny tutaj...

2018-06-13 (1.03b37)
CV_FTR
- na ekranie faktury dodano przycisk "rozszerzenia" pozwalający dodać nagłówek i stopkę faktury. Nagłówki krótsze niż 10 znaków (np.numer rejestracyjny) drukowane są większą czcionką.

2018-06-12 (1.03b35)
CV_SRV, CV_MGZ, CV_FTR
- dodano parametr umożliwiający zdefiniowanie marginesu dolnego faktury.

2018-06-10
CV_IMG
- udostępniono wersję programu CV_IMG (zdjęcia do zleceń serwisowych dla CV_SRV i WIN_SRV) przeznaczoną dla smartfonów z Androidem w wersji 7 i 8.
UWAGA: bezpośrednio po instalacji programu nalezy w ustawieniach aplikacji przydzielić mu wszystkie niezbędne uprawnienia żeby mógł działać poprawnie.

2018-05-24
WIN_MZG, WIN_SRV, WIN_SPS
- rozbudowano listę możliwych form kontaktu z osobą od klienta.
WIN_SRV
- dodano wydruk formularza zgody na przetwarzanie bezpośrednio z poziomu zlecenia.

2018-05-22 (1.03b17)
CV_SRV
- zmieniono sposób prezentowania stanu dostępnego towaru na formularzu rozszerzenia zlecenia. Teraz stan ten nie jest pomniejszany o rezerwacje na bieżącej pozycji.
- zmiana pozycji tymczasowych na stałe powoduje uzupełnienie (w miarę dostępności towaru) rezerwacji.

2018-05-20 (1.03b14)
CV_SRV
- poprawiono obsługę rozszerzeń zlecenia.

2018-05-17 (1.03b08)
CV_SYSTEM
- modyfikacja formularzy RODO.
CV_SRV
- zrzut historii zleceń jest teraz dostępny również w formacie CSV.

2018-05-11 (1.03b05)
CV_SYSTEM
- modyfikacja formularzy RODO.

2018-05-09 (1.03a84)
WIN_SRV
- wprowadzono grafik "D".

2018-05-06 (1.03a80)
CV_SYSTEM
- alternatywna wersja (wg zaleceń FCA, do wyboru) formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniającego wymagania RODO.
Deklaracja treści formularza w ustawieniach administratora niezależnie dla każdego modułu.

2018-05-05
WIN_SRV, WIN_MGZ, WIN_SPS, WIN_FTR, WIN_CMV
- alternatywna wersja (wg zaleceń FCA, do wyboru) formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniającego wymagania RODO.
Deklaracja treści formularza w module WIN_CMV, opcje, niezależnie dla każdego modułu.

2018-05-02 (1.03a77)
CV_SYSTEM
- dodano możliwość wydrukowania duplikatów dokumentów widocznych na karcie kontrahenta w opcji "faktury i płatności".

2018-05-01 (1.03a76)
CV_SYSTEM
- rozszerzony formularz zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO udostępniono w miejscach dodawania i edycji osób kontaktowych (zakładka AKCJA na karcie osoby kontaktowej, w kartotece klientów). Treść formularza można (należy) zmodyfikować pod swoje potrzeby w ustawieniach administratora.

2018-04-30 (1.03a74)
WIN_MGZ, CV_MGZ
- uwzględniono zmiany w formacie plików faktur z systemu PARAGON.

2018-04-29
WIN_SRV, WIN_MGZ, WIN_SPS, WIN_FTR, WIN_CMV
- wprowadzono dodatkowy rodzaj zgody "na marketing zewnętrzny" (realizowany przez podmioty trzecie).
- nowy formularz zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO. Formularz jest dostępny w opcji "osoby kontaktowe". Deklaracja treści formularza w module WIN_CMV, opcje, niezależnie dla każdego modułu.

2018-04-28
WIN_SRV, WIN_MGZ
- w kartotece osób kontaktowych dodano możliwość przypisania statusu "VIP" lub "@".
WIN_SRV, CV_HSV_XP
- przyjęto zasadę, że brak dzwoniącego telefonu w kartotece osób kontaktowych generuje tekst "OBCY" na wyświetlaczu telefonu. W przypadku rozpoznania dzwoniącego telefonu generowany jest tekst "NASZ" z wyłączeniem osób o statusie VIP (generowany jest tekst "VIP") oraz osób o statusie "@", który powoduje rozłączenie rozmowy.

2018-04-27 (1.03a73)
CV_SRV
- szerszy zakres formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO.

2018-04-26
WIN_SRV
- poprawiono definiowanie zakresu godzin grafika "C".
- w kalendarzu grafika i CRM-u wprowadzono możliwość przechwycenia numeru dzwoniącego telefonu (centrale Slican) i wyświetlenia pełnej historii klienta jeszcze przed podniesieniem słuchawki.
Opcja wymaga uruchomienia i skonfigurowania (app.config, adres IP i numer portu) serwera HTTP (CV_HSV_XP.EXE) - działa od Xp w górę - na który centrala wysyłać będzie przychodzące zgłoszenia.

2018-04-23 (1.03a68)
CV_MGZ
- poprawiono opcję "ceny specjalne" na karcie klienta.

2018-04-12 (1.03a56)
WIN_CMV
- raport SIGI został zmodyfikowany pod aktualne wymagania FAP.
CV_SRV
- nowy parametr blokujący możliwość wydruku zlecenia przed zarejestrowaniem wymaganej, minimalnej ilości zdjęć (domyślnie zero). Zdjęcia mogą pochodzić zarówno z transferu ze smartfona jak i być pobrane lokalnie z dysku. Inne pliki podpięte do zlecenia nie są brane pod uwagę.
CV_MGZ
- dodano możliwość edycji karty towaru (w tym ustalania obowiązujących cen detalicznych) w trakcie przyjmowania zamówień od klientów i sporządzania zamówień do dostawców.

2018-04-09 (1.03a53)
CV_SRV
- dodano możliwość (ustawienia administratora) zdefiniowania wielkości opóźnienia (0-5 sekund) przed zaznaczeniem odpowiedzi, która domyślnie ma status nieokreślony.

2018-04-08 (1.03a52)
CV_SYSTEM
- w menu generowania rejestrów VAT dodano możliwość wyboru całego kwartału.

2018-04-07 (1.03a50)
CV_SRV
- dodano możliwość (ustawienia administratora) zdefiniowania listy własnych zapytań dodatkowych podczas otwierania i edycji zlecenia oraz dokonywania wpisów w grafiku wizyt.

2018-04-04 (1.03a45)
CV_SRV, CV_CMV
- w raporcie "rozliczenie obrotu" doszedł filtr na kontrahenta.

2018-04-03 (1.03a41)
CV_SYSTEM
- dodano parametr określający wielkość lewego marginesu wydruku faktur. Przydatny zwłaszcza w przypadku drukowania faktur w formacie (XPS - Windows 7) będących załącznikiem do wysyłanego z programu maila.

2018-04-02 (1.03a37)
CV_MGZ
- w opcji "zwroty serwisu" dodano możliwość przeniesienia towarów wracających z korekt sprzedaży na inne zlecenie. Dodano również sprawdzenie formalnej i merytorycznej poprawności potencjalnego zwrotu (wykaz dokumentów RW i FV dla każdej pozycji towarowej).
Opcja przeniesienia dostępna jest tylko dla "D"-dyspozytora.

2018-03-31 (1.03a35)
CV_MGZ
- dodatkowe filtry w archiwum faktur sprzedaży.

2018-03-30 (1.03a34)
CV_MGZ
- poprawiono obsługę polskich znaków podczas szybkiego wyszukiwania na ekranie głównym MGZ.
CV_MGZ, CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" udostępniono podgląd zdjęć przypisanych do wybieranych towarów.
CV_KASA
- podczas operacji z dostawcami wyświetlany jest teraz numer konta bankowego danego dostawcy.

2018-03-29 (1.03a33)
CV_CMV
- raporty FTR uzupełniono o raport "struktura zakupów".
CV_MGZ
- wprowadzono możliwość realizacji przesunięć międzymagazynowych pomiędzy oddziałami z wykorzystaniem do rozpoznawania towarów ich kodów kreskowych zamiast oznaczeń katalogowych - odpowiada za to parametr w ustawieniach administratora.

2018-03-28 (1.03a29)
WIN_CMV
- w raporcie "ważne daty pojazdów" dodano linię z listą numerów telefonów osób powiązanych z użytkownikiem i właścicielem pojazdu.
CV_CMV
- raporty SRV uzupełniono o raport "ważne daty pojazdów".

2018-03-25 (1.03a22)
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów PZ dodano możliwość wydrukowania kompletu etykiet dla towarów z biężącego PZ. Ilości do 12-tu sztuk generują jedną etykietę na każdą sztukę towaru a ilości powyżej 12 tylko pojedyńczą etykietę (na opakowanie). Dodatkowo z poziomu "pokaż treść dokumentu" można wydrukować etykiety dla poszczególnych pozycji PZ-ki.
Zmiana dotyczy zarówno drukarek typu Zebra jak i Dymo.

2018-03-24 (1.03a20)
CV_CMV
- rozszerzono zakres działania raportu "lista zleceń". Listę zleceń można wydrukować wraz z listą dokumentów RW i faktur wystawionych do każdego zlecenia.

2018-03-22 (1.03a14)
CV_SPS
- kalkulację wyniku na sprzedaży pojazdu uzupełniono o koszty wynikające z bezpośrednich wydań RW, w których jako podstawę podano numer VIN tego pojazdu.

2018-03-21 (1.03a13)
CV_FTR
- faktury kosztowe FTR na wydruku rejestrów WNT mają teraz dodatkowy wyróżnik Towar/Usługa .
WIN_SRV
- na zleceniach warsztatowych "bez danych klienta" drukowany jest teraz wyłącznie jego numer (id) z kartoteki klientów.

2018-03-18 (1.03a07)
CV_MGZ
- dodano obsługę drukarek etykiet typu Zebra.
CV_FTR
- poprawiono obsługę rejestru kosztów.

2018-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-18, USER-18w i USER-18cv.

2018-03-07 (1.02i03)
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie "ruchy magazynowe" (MGZ).
- wstępna wersja raportu "generator klientów" (SPS).

2018-03-05 (1.02h99)
CV_MGZ, CV_CMV
- nowe raporty w sekcji MGZ.

2018-02-28 (1.02h89)
CV_FTR
- dodatkowe filtry w rejestrze kosztów.

2018-02-25 (1.02h79)
CV_SRV
- pozycje wprowadzane do zleceń typu "kosztorys" dostają domyślnie status tymczasowych. Zmiana tego statusu możliwa jest dopiero po zmianie typu zlecenia na "płatne".

2018-02-15 (1.02h61)
CV_SYSTEM
- poprawiono algorytm analizy rozliczeń.

2018-02-14 (1.02h59)
CV_FTR
- usprawnienie rejestracji kosztów, w których odliczeniu podlega 50% vat.
- dodatkowe kolumny informacyjne w rejestrze kosztów.

2018-02-13
CV_JPK
- poprawka generowania korekt za rok ubiegły.

2018-02-11 (1.02h54)
CV_SYSTEM
- poprawiono sposób prezentowania wtórników do zbiorczych faktur gwarancyjnych w opcji "rozliczenia".

2018-02-10 (1.02h52)
CV_SYSTEM
- nowy parametr pozwalający ograniczyć wydruk logo w kolorze do oryginałów faktur. Na kopiach i dokumentach magazynowych logo drukowane jest wówczas w odcieniach szarości.
CV_SRV
- w kartotece pojazdu dodano pole "kod kluczyka".

2018-02-08
WIN_KSH
- opcję "sprawdź NIP" rozszerzono o zakładanie nowych kont rozrachunkowych na podstawie NIP-u.

2018-02-06 (1.02h40)
CV_SPS
- nowy parametr określający sposób rozliczania faktur vat-marża. Tryb domyślny zakłada rejestrację części będącej ceną zakupu jako zwolnionej i marży w stawce 23%. Można przełączyć w tryb "nie podlega" (niezalecane).

2018-02-04 (1.02h39)
CV_SPS
- dodano parametry pozwalające zmienić tryb przyjęcia do magazynu (i wydania z niego) na jednodokumentowy. W przypadku wymuszenia jednodokumentowego wydania pojazdu zadanie typu follow-up generowane jest jednocześnie z wystawieniem faktury sprzedaży. W przeciwnym wypadku to zadanie generuje rejestracja wydania z magazynu połączona z wydrukiem dokumentu DWS (tryb zalecany).

2018-02-04 (1.02h35)
CV_SRV
- nowy parametr określający w jakich jednostkach zdefiniowany jest przebieg alternatywny - H oznacza motogodziny, M oznacza mile.
- dla zleceń typu "kosztorys" wyłączono możliwość wykonuwania niektórych wydruków (np.karty pracy) oraz obsługi rozszerzeń zlecenia.
CV_SPS
- nowy parametr pozwalający zmienić tryb zakupu (sprzedaży) pojazdu tak by zakup robił od razu przyjęcie do magazynu a sprzedaż wydanie.

2018-01-31 (1.02h30)
CV_SYSTEM, WIN_KSH, KSH-dos, CV_JPK, CV_KSP
- poprawiona wersja JPK_VAT w wersji 3.

2018-01-30 (1.02h28)
CV_SRV
- nowy parametr określający domyślny termin zakończenia zlecenia. Termin ustalony w grafiku wizyt pozostaje priorytetowy.

2018-01-28 (1.02h26)
CV_CMV
- dekretację w formacie SMF uzupełniono o transfer faktur zaliczkowych i wyciągów bankowych zarejestrowanych w module KASA.

2018-01-26 (1.02h22)
CV_KASA
- poprawiono sposób wyświetlania i wprowadzania płatności za wtórniki zbiorczych faktur gwarancyjnych.
CV_MGZ
- poprawiono sposób definiowania zamienników.
- w opcji "produkcja" dodano wydruk "karty produktu" określającej dostępne i brakujące ilości materiałów (dla wybranej technologii).

2018-01-24 (1.02h20)
WIN_MGZ, CV_MGZ
- zwiększono do 3 znaków dokładność eksportowania do Excel-a cen specjalnych klienta.
WIN_SRV-CRM, CV_CRM
- w trakcie realizacji follow-up wyświetlana jest informacja o innych otwartych zleceniach tego pojazdu.
WIN_SPS
- korekta wczytywania plików korekt w formatach "I" oraz "S".

2018-01-23 (1.02h19)
CV_MGZ
- dodano możliwość tworzenia wielu kart technologicznych dla jednego wyrobu. Nowa karta tworzona jest na bazie karty bieżącej a potem można ją skorygować uzyskując nieco inną technologię (na przykład z użyciem innych materiałów). Właściwą kartę można później wskazać na ekranie przetwarzania materiałów na wyrób gotowy.

2018-01-22 (1.02h18)
CV_KASA
- poprawiono wprowadzanie wyciągów bankowych (optymalizacja wyszukiwania faktur kosztowych).

2018-01-10 (1.02h10)
CV_MGZ
- uproszczenie wprowadzania do PZ listy towarów różniących się jedynie numerem seryjnym.

2018-01-12 (1.02h05)
CV_SRV
- w ustawieniach użytkownika dodano możliwość zdefiniowania linii nagłówka drukowanych zleceń (np.numer telefonu do firmy).

2018-01-10 (1.02h01)
CV_SYSTEM, WIN_KSH, KSH-dos, CV_JPK, CV_KSP
- udostępniono JPK_VAT w wersji 3.

2018-01-07 (1.02g88)
CV_FTR
- przebudowano opcję edycji wprowadzonego dokumentu kosztowego.
- zwiększono szczegółowość dekretacji dokumentów kosztowych z FTR i samego opisu dekretów.
WIN_KSH
- dodano podsumowanie obrotów w ramach pliku z dekretami.
- na ekranie jest teraz wyświetlane więcej cech dokumentu księgowanego z pliku dekretów.

2018-01-05 (1.02g85)
CV_MGZ
- w opcji wprowadzania remanentu pełnymi arkuszami dodano wstępną podpowiedź ilości. Dodatkowo można teraz ten sam arkusz wprowadzać wielokrotnie.

2018-01-02 (1.02g80)
CV_SYSTEM
- modyfikacja algorytmu pobierania tabeli kursów.

2018-01-01 (1.02g76)
CV_MGZ
- udostępniono możliwość wystawiania przesunięć międzyoddziałowych. Towary zamówione przez jeden oddział można teraz przekazać do tego oddziału dokumentem MM- a oddział ze swojej strony potwierdza ich przyjęcie dokumentem MM+.
Działanie opcji jest możliwe po uprzednim zdefiniowaniu kartoteki centralnej, dostępnej dla wszystkich oddziałów.

2017-12-29 (1.02g73)
CV_MGZ
- w opcji remanent dodano możliwość wydrukowania arkuszy spisowych ze aktualnymi stanami.
- lista aktualnych wpisów remanentowych zawiera teraz kolumnę "lokalizacja".

2017-12-28 (1.02g69)
CV_MGZ
- poprawiono zapisywanie lokalizacji podczas wprowadzania stanów spisu remanentowego.
- poprawiono drukowanie długich lokalizacji na wydruku stanów magazynowych.

2017-12-27 (1.02g66)
WIN_CMV, CV_CMV, MRA_TRANSFER
- modyfikacja raportu MRA - dodano identyfikator doradcy zamykającego zlecenie.

2017-12-24 (1.02g64)
CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" dodano możliwość zdefiniowania nowego indeksu towarowego w tym na podstawie zewnętrznego cennika dostawcy.

2017-12-18 (1.02g57)
CV_SRV
- na liście pojazdów wyświetlane są zdjęcia i pliki podpięte do wszystkich zleceń danego pojazdu.
- bardziej szczegółowe podsumowanie pozycji tymczasowych na zleceniu (zarówno netto jak i brutto).

2017-12-15 (1.02g51)
CV_MGZ
- w opcji remanent dodano możliwość wprowadzenia stanów z konkretnego arkusza spisowego.

2017-12-14 (1.02g49)
CV_MGZ, CV_CMV
- nowy raport sprzedaży magazynowej - podział na kody marketingowe i grupy towarowe.

2017-12-11 (1.02g39)
CV_SRV
- rozbudowano tryb "serwis maszyn i urządzeń".
- zablokowano możliwość zmiany rodzaju zlecenia na "kosztorys" o ile wystawione już zostały dokumenty RW na części.

2017-12-10 (1.02g36)
CV_SYSTEM
- w ustawieniach administratora zmieniono sposób definiowania opisów pól dla trybu "serwis maszyn i urządzeń".

2017-12-08 (1.02g30)
CV_SRV
- poprawiono otwieranie zleceń z poziomu komunikatora.
CV_MGZ
- dodano możliwość wczytania listy stanów remanentowych (stany wg spisu) w formie pliku CSV o dwóch kolumnach: INDEKS, REMANENT.

2017-12-07 (1.02g29)
CV_SRV
- wpisy nakładające się w grafiku mają teraz kolor czerwony.

2017-12-05 (1.02g19)
CV_SRV, CV_MGZ
- komentarz do pozycji tymczasowych można teraz korygować również z poziomu MGZ.

2017-12-04 (1.02g17)
CV_SRV
- dodatkowe pole komentarza dla pozycji tymczasowych.

2017-12-03 (1.02g15)
CV_SPS
- nowy parametr określający termin wykonania follow-up po sprzedaży (domyślnie 14 dni).

2017-12-02 (1.02g12)
CV_SPS
- pobieranie z pliku pojazdów w trybie "Peugeot".
CV_SRV
- skrócona wersja ekranu "nowe urządzenie" i listy urządzeń w trybie "serwisu maszyn i urządzeń".

2017-12-01 (1.02g10)
CV_MGZ, CV_CMV
- w raporcie klienci-towary uwzględniono wydania RW.
CV_SRV
- poprawiono odświeżanie grafika wizyt.

2017-11-30 (1.02g09)
CV_MGZ
- dopuszczono możliwość wykonania dokumentu MM- bez wskazania magazynu docelowego.

2017-11-27 (1.02f33)
CV_SRV
- filtr w opcji grafik SRV pozwala ograniczyć listę wyświetlanych wizyt do konkretnego pojazdu czy klienta.

2017-11-26 (1.02f32)
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono możliwość zdefiniowania listy osób "do wiadomości" dołączanych do maila z zamówieniem do dostawcy lub z wnioskiem gwarancyjnym. Definiowanie polega na podaniu listy numerów pracowników rozdzielonych przecinkami w ustawieniach głównych programu.

2017-11-25 (1.02f30)
CV_SRV
- dodano możliwość dołączania do zlecenia skanów wykonanych bezpośrednio w menu listy zleceń i w opcji edycji zlecenia.

2017-11-23 (1.02f24)
CV_SRV
- zablokowano możliwość jednoczesnej edycji kilku zleceń.

2017-11-22 (1.02f22)
CV_SRV
- w grafiku dodano możliwość zapisywania dobowych informacji.
CV_SRV, CV_MGZ
- dodano pojęcie klienta-gwaranta. Faktury wystawiane na takiego klienta nie podlegają kontroli marży minimalnej.

2017-11-20 (1.02f16)
CV_MGZ
- przyjęto założenie że o ile na karcie dostawcy zdefiniowano osobę kontaktową do przyjmowania zamówień (z adresem email) to wówczas po sporządzeniu zamówienia i wysłaniu go do pliku otwierane jest okno dialogowe maila z załącznikami w postaci pliku z zamówieniem w formacie dostawcy oraz wydruku zamówienia w formacie pdf (Win10) lub xps (Win7).
Fakt wysłania emaila i jego załączniki zapisywane są następnie w CRM.
CV_SRV
- dodano możliwość dołączania do zlecenia plików (również graficznych) bezpośrednio na formularzu zlecenia lub w menu listy zleceń. Dodawanie zdjęć za pomocą modułu CV_IMG pozostaje zalecanym sposobem dokumentowania zlecenia.

2017-11-18 (1.02f14)
CV_SRV
- dodano możliwość wysłania wniosku gwarancyjnego mailem.

2017-11-17 (1.02f13)
CV_SRV
- aktywowano funkcję pobierania listy czynności roboczych z BusDoc.

2017-11-15 (1.02f10)
CV_SRV
- w grafiku odblokowano możliwości przenoszenia zapisów bez zdefiniowanego pojazdu.

2017-11-11 (1.02f08)
CV_SRV
- na formularzu edycji zlecenia można teraz wykorzystać historię zleceń pojazdu do wskazania pozycji (zarówno usługi jak i części), które należałoby dopisać do bieżącego zlecenia. Pozwala to na przykład wskazać usługi i części użyte podczas poprzedniego przeglądu.

2017-11-08 (1.02f03)
CV_SYSTEM
- dodano możliwość zdefiniowania uwag stałych (do wydrukowania na fakturze) niezależnie dla każdego klienta na jego karcie towaru.

2017-11-07 (1.02f01)
CV_SRV
- w grafiku dodano możliwość definiowania koloru tła konkretnej wizyty.

2017-11-02 (1.02e93)
CV_CMV, CV_MGZ
- rozszerzenie zakresu tabeli wyników raportu "towary chodliwe".
CV_SRV
- korekta wydruku zlecenia w formacie "P".
CV_SRV, CV_MGZ
- nowe wersje wydruku karty depozytu i fiszki opon.

2017-10-30 (1.02e86)
CV_MGZ
- poprawiono aktualizację statusu realizacji zamówień podczas sporządzania na ich podstawie dokumentów WZ.

2017-10-29 (1.02e81)
CV_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" dodano (obok "zgoda" i "brak zgody") kolumnę wyboru "pomiń" co pozwala odsunąć w czasie decyzję do wybranych pozycji tymczasowych.

2017-10-26 (1.02e78)
CV_SRV
- dodano możliwość przejścia do edycji zlecenia bezpośrednio z okna czatu (przycisk "zlecenie"). Dotyczy to doradców serwisowych. Magazynierzy klikając w oknie czatu w przycisk "zlecenie" mogą zapamiętać numer zlecenia i wówczas pojawi się on w polu "zlecenie" w opcji "serwis-wydania" (po kliknięciu).
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie załącznika do faktur, który (o ile zostanie zdefiniowany) drukowany jest jako dodatkowy arkusz po wydruku faktury i jej kopii. Załącznik (plik graficzny) definiuje się niezależnie dla każdego magazynu i serwisu. Można w ten sposób drukować np. ogólne warunki sprzedaży.

2017-10-25 (1.02e76)
CV_SYSTEM
- w kartotece klientów wprowadzono zabezpieczenie pozwalające edytować formę i termin płatności jedynie pracownikowi o statusie "księgowy".
- przyjęto założenie, że brak zezwolenia na przelew oznacza "tylko gotówka".

2017-10-23 (1.02e74)
CV_MGZ
- w opcji "cenniki" doszedł cennik w formacie "E".

2017-10-22 (1.02e71)
CV_CMV
- wstępna wersja raportu rozliczenia gazów cieplarnianych.
CV_FTR
- optymalizacja formularza rejestracji kosztów.

2017-10-21 (1.02e68)
CV_SRV
- w kartotece pojazdów dodano pojęcie pojemności klimatyzacji a w parametrach ogólnych pole pozwalające określić listę oznaczeń gazów cieplarnianych.
Pojemność klimatyzacji i rodzaj gazu można określić niezależnie dla pojazdu i agregatu chłodniczego.

2017-10-16 (1.02e63)
CV_MGZ
- import faktur zakupowych w formacie P.

2017-10-15 (1.02e60)
CV_SRV
- dodano pojęcie magazynu podstawowego (ustawienia główne). Dodawanie części do zleceń z magazynów innych niż podstawowy powoduje wyświetlenie czerwonego tła na liście stanów magazynowych.

2017-10-12 (1.02e54)
CV_SRV
- w menu wydruków zlecenia dodano (pozycja "załącznik") wydruk listy kontrolnej serwisu BOSCH.
WIN_KASA
- w opcji wypłat gotówkowych do faktur kosztowych dodano przycisk pozwalający zweryfikować poprawność NIP-u dostawcy i upewnić sie czy firma nadal prowadzi działalność (baza REGON).

2017-10-10 (1.02e52)
CV_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" dodano możliwość (konieczność) określenia sposobu uzyskania akceptacji klienta. Informacja trafia następnie do listy zdarzeń CRM.

2017-10-09 (1.02e49)
CV_SYSTEM
- prawy przycisk myszy na klawiszu "wyślij" okna chat-u zlecenia generuje teraz domyślny tekst (parametry ogólne). Inny dla doradcy a inny dla magazyniera.

2017-10-06 (1.02e39)
CV_SRV
- na ekranie edycji zlecenia dodano rozbicie na pozycje zaakceptowane i tymczasowe (dymek na sumie netto).
- wydruk rozszerzenia zlecenia uzupełniono o informację o dostępności części.

2017-10-05 (1.02e30)
CV_SYSTEM
- doradca SRV nie może skutecznie zamknąć okna chat-u zlecenia o ile to zlecenie zawiera pozycje oznaczone jako tymczasowe. Okno takiego chat-u pozostaje też cały czas czerwone.
- przyciski zleceń w komunikatorze mają teraz czerwone tło o ile na zleceniu znajdują się operacje tymczasowe.

2017-10-04 (1.02e27)
IMG_TRANSFER
- szczegółowy transfer przerobu na smartfony mechaników rozszerzono o niezamkniętę zlecenia (dotyczy okresu: bieżący tydzień i bieżący miesiąc).
CV_SRV
- nowy parametr przypisany do użytkownika pozwala określić domyślny typ, serwis i rodzaj otwieranego zlecenia.
- nowy parametr umożliwiający wycenę zleceń bezpłatnych w cenach brutto.

2017-10-03 (1.02e24)
CV_MGZ
- na liście cen specjalnych klienta dodano możliwość eksportu listy do pliku XLS lub CSV oraz importu listy cen z pliku CSV.
- na liście zamienników dodano możliwość importu zamienników z pliku w formacie MB.
- poprawka importu cennika dostawcy w formacie P-puegeot.
WIN_MGZ
- rozszerzono zakres informacji w pliku z eksportem listy cen specjalnych klienta.

2017-10-01 (1.02e19)
CV_SYSTEM
- w kartotece pracowników dodano możliwość przypisania statusu "kierowca".

2017-09-30 (1.02e15)
CV_SYSTEM
- kliknięcie "nie lubię" w oknie czatu zlecenia powoduje od teraz jedynie zlikwidowanie ewentualnego statusu "lubię to" i tym samym przywraca automatyczne włączanie czatu tego zlecenia u innych doradców.
- w parametrach użytkownika dodano możliwość przypisania dwóch drukarek (np.dla doradcy i magazyniera) do wydruku "rozszerzenia zlecenia". Brak przypisania oznacza wydruk tylko jednego egzemplarza.
CV_SRV
- operacje tymczasowe wyróżniono na zleceniu poprzez ustawienie tła dla opisu operacji w kolorze czerwonym.
- prawy klawisz na "dodaj do zlecenia" otwiera okno uzupełniania pozycji zlecenia w trybie operacji tymczasowych.

2017-09-28 (1.02e12)
CV_MGZ
- pojęcie nagłówka i stopki dodano do zamówień od odbiorców i do dostawców.
- zmodyfikowano sposób dodawania kluczy do towarów (i kontrahentów). Teraz można wprowadzić od razu listę kluczy oddzielonych przecinkami.

2017-09-27 (1.02e08)
CV_MGZ
- do faktur (w opcji rozszerzenia faktury) dodano pojęcie nagłówka i stopki, które mogą pojawić odpowiednio nad i pod listą pozycji faktury.

2017-09-25 (1.02e05)
CV_SYSTEM
- kliknięcie "lubię to" w oknie czatu zlecenia powoduje wyłączenie tego okna u wszystkich innych doradców, którzy nie kliknęli "lubię to".

2017-09-24 (1.02d99)
CV_CMV
- w opcji "eksport klientów" dodano znacznik "dołącz osoby kontaktowe".
CV_SYSTEM
- modyfikacja działania komunikatora. Chaty zleceń (nie licząc nowych) pokazują się tylko doradcom, którzy kliknęli LUBIĘ TO oraz tym magazynierom, którzy nie kliknęli NIE LUBIĘ. Status LUBIĘ / NIE LUBIĘ resetowany jest przy wyjściu z programu.

2017-09-23 (1.02d96)
CV_MGZ
- w trybie wydruku faktury "bez oznaczeń katalogowych" oprócz nazwy drukowany jest teraz indeks.
CV_SYSTEM
- w kartotece klientów wprowadzono pojęciu "kluczy" przypisywanych do klientów w identyczny sposób jak klucze w przypadku towarów.
- w opcji "klucze" dodano możliwość (dla towarów i klientów) zrzuty listy danego klucza do Excel-a. Dodatkowo w opcji "klucze" kartoteki klientów dostępna jest możliwość wydrukowania kopert dla klientów danego klucza oraz arkusza potwierdzeń nadania.

2017-09-21 (1.02d94)
CV_CRM
- dodano nowy znacznik zadań, których termin mija w ciągu najbliższych 10-ciu minut. Ekran startowy programu zmienia kolor na czerwony.

2017-09-19 (1.02d88)
CV_SYSTEM
- poprawka komunikatora.
- dodano możliwość drukowania kopert bezpośrednio z kartoteki klientów. Po zakończeniu drukowania kopert można wydrukować kartę potwierdzeń nadania
CV_SRV
- na karcie edycji zlecenia dodano przycisk "chat" aktywyjący chat powiązany z bieżącym zleceniem.

2017-09-18
CV_SRV
- korekta cenowa faktury pozwala na korygowanie również stawki VAT.
WIN_CMV
- w dekretacji SMF dodano możliwość uzupełnienia nazw generowanych plików z dekretami o znacznik czasowy.

2017-09-17
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. Udostępniono możliwość przesłania dowolnej notatki tekstowej do doradców serwisowych. Opcja dostępna jest pod dotychczasowych przyciskiem "proszę o kontakt", który od tej pory opisany jest jako "Wyślij SMS".
Wydłużono czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną z 5 minut do godziny (od wysłania wiadomości lub wciśnięcia przycisku "moje dane"). Przez pierwsze 5 minut dostępne odpowiedzi sprawdzane są co 15 sekund. Później co pół minuty.

2017-09-15 (1.02d84)
CV_KASA
- w opcji "bieżące operacje" dodano możliwość umieszczenia w polu filtra kawałka nazwy kontrahenta.
CV_MGZ
- na karcie towaru dodano zakładkę "statystyka" pokazującą obrót towarem za ostatnie 30, 60 i 120 dni.

2017-09-15
WIN_CMV
- dodano klucz "khnip" do sekcji "dane nabywcy" w dekretacji SMF.

2017-09-13
WIN_SRV, WIN_CMV
- nowy parametr pozwalający przedefiniować pojęcie "usługi obcej" drukowane na zleceniach.
CV_SYSTEM (1.02d82)
- usunięto możliwość rezygnacji z aktualizacji tabeli kursów (o ile połączenie z internetem jest aktywne). Pytanie o aktualizację pojawia się w soboty i niedziele.
- poprawka wydruku etykiet towarowych (format 2).

2017-09-12 (1.02d80)
CV_SYSTEM
- komunikator aktywuje indywidualne okna chat-u dla poszczególnych zleceń (dotyczy użytkowników typu 'magazynier' lub 'doradca'). Z tych okien można wysyłać korespondencję również na smartfony mechaników.
Dostępne przyciski "NIE LUBIĘ" i "LUBIĘ TO" pozwalają wyłączyć śledzenie danego zlecenia (lub je przywrócić). Chat zlecenia oznaczonego "nie lubię" nie pokazuje się automatycznie wraz z nadejściem nowych wiadomości ale można go uruchomić z poziomu listy zleceń komunikatora głównego.
Zlecenia typu "to lubię" oznaczone są na liście zleceń komunikatora na czerwono a zlecenia "nie lubię" ciemnoszaro.

2017-09-08
CV_MGZ
- na wydruku samoprzylepnych etykiet towarowych (drukarka Dymo) dodano pole "lokalizacja".

2017-09-05
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. Każde uruchomienie opcji "moje dane" oraz każde awaryjne wezwanie doradców uruchamia pięciominutowy cykl sprawdzania nowych wiadomości mechanika. Lista wiadomości sprawdzana jest co 30 sekund a pojawienie się na serwerze nowych sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym sugerującym konieczność wejścia do opcji "moje dane".

2017-09-04 (1.02d73)
CV_SYSTEM
- dodatkowe zabezpieczenie przed wystawieniem faktury na własną firmę.
IMG_TRANSFER
- raport przerobu mechaników wysyłany na ich smartfony został rozszerzony o "prace w toku" czyli wartość przerobu na niezamkniętych (na chwilę tworzenia raportu) zleceniach.
Wartość prac w toku jest prezentowana wyłącznie jako podsumowanie (w przeciwieństwie do raportu przerobu ze zleceń zamkniętych).

2017-09-03
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. W opcji "moje dane" doszła możliwość zamówienia raportu własnego przerobu. Dostępne są trzy widoki: bieżący tydzień, bieżący miesiąc i poprzedni miesiąc (widoki przełącza się jako kolejne zakładki, przesuwając ekran w poziomie).
Raport przygotowywany jest po wciśnieciu ikonki wiadomosci w opcje "moje dane" i jest dostępny przy następnym wejściu do opcji "moje dane" (po najbliższym cyklu działania modułu IMG_TRANSFER czyli mniej więcej w ciągu minuty).

2017-09-01 (1.02d72)
CV_SRV, CV_CMV
- zwiększono szczegółowość prezentowania wyników sprzedaży serwisowej na ekranie głównym CMV.

2017-08-30 (1.02d70)
CV_SYSTEM
- w kartotece osób kontaktowych dodano znacznik osoby przewidzianej do odbierania faktur wysłanych mailem oraz znacznik osoby przewidzianej do odbierania mailowych wezwań do zapłaty.

2017-08-29 (1.02d69)
CV_MGZ, CV_CMV
- w raporcie "rozliczenie sprzedaży", w wersji zbiorczej dodano wskaźnik ilości dokumentów sprzedaży w każdej raportowanej kategorii.
CV_MGZ
- w opcji "zamienniki" dodano znacznik "dwustronny" pozwalający wprowadzić podwójny zapis (A na B i B na A).

2017-08-28 (1.02d68)
CV_SRV
- wprowadzono pojęcie magazynu zwrotów reklamacyjnych, do którego przyjmowane są (w momencie zamykania zlecenia) części wykorzystane do zleceń bezpłatnych - opcję włącza parametr w ustawieniach administratora.
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono parametr wyłączający drukowanie numeru NIP odbiorcy na fakturach VAT - drukowany jest tylko NIP nabywcy.

2017-08-27
CV_MGZ
- dodano znacznik "blokada ceny" wyłączający automatyczną aktualizację cen podczas wygrywania cenników dostawców lub przyjmowania dostaw. Cena towarów z włączoną blokadą wyświetlana jest na czerwonym tle.
- w opcja "nowy towar" dodano ostrzeżenie o ile tworzony indeks dubluje istniejące oznaczenie katalogowe.
- na karcie towaru aktywowano opcję "szybki remanent" pozwalającą na wystawienie RW lub PW na stwierdzone braki lub nadwyżki.

2017-08-25
CV_MGZ
- dodano znacznik użycia ceny minimalnej. Pole z ceną sprzedaży zmienia kolor na czerwony o ile zaproponowana cena wynika z użycia ceny minimalnej.

2017-08-24
WIN_SRV, WIN_CMV
- w kartotece mechaników dodano możliwość określenia nominalnego przerobu godzinowego danego mechanika i jego bazy kwotowej. Godziny powyżej przerobu nominalnego są przeliczane na kwotę odniesioną do bazy kwotowej.

2017-08-23
CV_MGZ
- w archiwum faktur sprzedaży dodano możliwość wydrukowania faktury bez oznaczeń katalogowych.

2017-08-21
CV_CMV
- w "opcje", w sekcji "konserwacja katalogu MGZ" dodano możliwość zamiany dowolnego znaku w oznaczeniu towaru (zamiennika) na inny znak. Można też wymieniać ciągi znaków (max.6 znaków) naa inne.

2017-08-19
CV_IMG
- zakres informacji wyświetlanych na smartfonie mechanika po wciśnięciu "moje dane" ograniczono do zlecenia, do którego mechanik jest zalogowany.
CV_MGZ
- w opcji "dodaj do zlecenia, zamówienia klienta" dodano checkbox "aktualizuj ceny sprzedaży w zleceniach". Zaznaczenie powoduje aktualizację pojęcia ceny detalicznej zapisanej w zleceniu do aktualnego poziomu.
- moduł LADA przestawiono na liczenie vat-u od cen brutto.

2017-08-18
CV_MGZ
- w archiwum dodano możliwość wydrukowania formularzy potwierdzeń nadania (i kopert) dla grupy zaznaczonych faktur.
- w opcji "rezerwacje" podczas rejestracji PZ dodano checkbox "aktualizuj ceny sprzedaży w zleceniach". Zaznaczenie powoduje aktualizację pojęcia ceny detalicznej zapisanej w zleceniu (zamówieniu) do poziomu zdefiniowanego na rejestrowanym dokumencie PZ.
CV_SRV
- w menu historii serwisowej pojazdu dodano możliwość eksportu listy do Excel-a.

2017-08-17
CV_FTR
- w archiwum dodano możliwość wydrukowania formularzy potwierdzeń nadania (i kopert) dla grupy zaznaczonych faktur.

2017-08-16
CV_MGZ
- poprawka przyjmowania dostaw z pliku.
- poprawka opcji "uzupełnienia" (aktualizacja katalogu z pliku).
- aktywowano parametr "ilość kopii faktury" (również dla SRV, SPS i FTR).

2017-08-15
CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie "magazynu braków" (numer magazynu braków należy określić w ustawieniach), do którego można przesuwać braki zauważone w magazynach handlowych.
Przesunięcie towaru do magazynu braków jest możliwe również w przypadku istnienia rezerwacji serwisowych. Rezerwacja jest wówczas zerowana a informacja o tym fakcie wysyłana jest do komunikatora doradcy, który otwierał zlecenie.

2017-08-14
CV_MGZ
- udostępniono pojęcie dostaw niefakturowanych (PZ ze znacznikiem "dostawa niefakturowana"). Kilka takich PZ można później rozliczyć do faktury dostawcy podając aktualne ceny (lub tylko aktualny kurs dla zakupów walutowych). Różnica rejestrowana jest jako dokument "ZW".

2017-08-10
CV_MGZ, CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" udostępniono możliwość przeniesienia do zlecenia wskazanych pozycji z zamówień klienta.

2017-08-09
CV_MGZ
- dodano pole wyboru "ten magazyn" na ekranie głównym MGZ. Brak zaznaczenia powoduje przeszukiwanie całego katalogu towarów a nie tylko tych, które mają założone karty w bieżącym magazynie.
- dodano parametr pozwalający zmienić domyślny znak rozdzielający elementy wyszukiwania na głównym ekranie MGZ. Domyślną spację można zastąpić innym znakiem, którego nie powinno być o nazwach lub oznaczeniach.
- w formacie IC importu danych z plików dodano weryfikację towaru wg kodu kreskowego (o ile nie ma on oznaczenia).

2017-08-08
CV_MGZ
- na ekranie głównym MGZ dodano filtr "pomiń buble".

2017-08-07
CV_SPS
- dodano możliwość (nowy parametr) rozdzielenia na fakturze sprzedaży ceny pojazdu i ceny doposażenia (wymagania marki Fiat).

2017-08-06
CV_SRV
- w menu listy zleceń dodano opcję "wyślij notatkę na smartfon mechanika".
CV_IMG
- poprawiono sposób wyświetlania notatek na smartfonie mechanika

2017-08-05
CV_SYSTEM
- zwiększono do sześciu ilość drukarek dostępnych do definiowania indywidualnych kierunków wydruków.
CV_IMG
- w aplikacji na smartfona aktywowano przycisk pozwalający przeczytać otrzymane z komunikatora CV_SYSTEM odpowiedzi na notatki głosowe oraz tekstowych wezwania alarmowe. Wyświetlane są odpowiedzi z ostatnich siedmiu dni (ilość dni wg parametrów CV_SYSTEM)

2017-08-04
CV_CMV
- wydruki rejestrów VAT rozbudowano o informację o zaliczkach rozliczonych wraz z fakturami.
CV_MGZ, CV_SRV, CV_FTR
- w trybie wpłat natychmiastowych do wystawianych faktur można teraz drukować (nowe parametry) dokumenty potwierdzające fakt dokonania wpłaty (KP).

2017-08-03
CV_SYSTEM
- w opcji 'komunikator' dodano osobną zakładkę na informacje przysyłane przez mechaników. Odpowiedź - prawy klawisz na danym wpisie.
- komunikator po otrzymaniu nowego wpisu zmienia kolor na czerwony do czasu kliknięcia lub przejechania myszą.

2017-08-02
CV_MGZ, CV_SRV
- w podglądzie treści zleceń dodano kolumnę "lokalizacja".

2017-08-01
CV_MGZ, CV_SRV
- nowe parametry: blokada wystawiania faktur VAT bez numeru NIP oraz ukrywanie podczas wyświetlania zamienników stanów innych magazynów niż bieżący.
- nowy filtr katalogu głównego - 'pokaż tylko buble'.
CV_SYSTEM
- przyjęto założenie, że komunikator ukryty pod innymi oknami musi przejść do pierwszego planu w przypadku otrzymania wiadomosci.

2017-07-31
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- w aplikacji na smartfona dodano przycisk alarmowego wezwania doradcy serwisowego.

2017-07-30
CV_MGZ
- drukarkę do nalepek można teraz definiować w ustawieniach użytkownika podobnie jak zwykłe drukarki. Może to być również drukarka sieciowa.

2017-07-29
CV_SYSTEM (v1.02d01)
- wydzielono odrębną wersję modułu CV_SYSTEM dla komputerów z systemem Windows Xp. Domyślny instalator przeznaczony jest dla Windows od 7 w górę. W przypadku konieczności użycia Windows Xp należy skorzystać z osobnego instalatora a w przypadku instalacji sieciowej i aktualizacji programu poprzez zmianę modułu exe komputery z Windows Xp powinny odwoływać się do "swojego" exe-ka
UWAGA: w istniejących instalacjach wykorzystających komputery z Windows Xp należy uwzględnić nowe exe przeznaczone dla tych komputerów, gdyż próba uruchomienia CV_SYSTEM w wersji dla Windows 7, 8 i 10 zakończy się niepowodzeniem
Moduł exe dla Windows Xp ma praktycznie te same możliwości co moduł podstawowy (dla Win7, 8, 10). Nie są w nim dostępne jedynie opcje wydruku fiszek towarowych.
CV_MGZ
- uruchomiono opcję bezpośredniego wydruku fiszek towarowych na drukarkach typu DYMO LabelWriter (dotyczy Windows od 7 w górę).

2017-07-25
CV_SRV
- nowy parametr pozwalający umieścić potwierdzenie wydania pojazdu w stopce wydruku zlecenia warsztatowego.

2017-07-24
CV_MGZ
- dodano nowy wydruk zbiorczego dokumentu PW/RW po wyprodukowaniu wyrobu. Wydruk jest dostępny również z poziomu archiwum po wybraniu opcji "wydruk duplikatu" zarówno po wskazaniu PW jak i RW.

2017-07-23
CV_MGZ, CV_SRV
- poprawiono mechanizm wyszukiwania zamienników.

2017-07-22
CV_SRV
- dodano parametry pozwalające zdefiniować wielkość minimalnego marginesu górnego dla wydruków faktur i zleceń.

2017-07-21
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że wybór opcji "nowy towar" z poziomu listy towarów (w przeciwieństwie do wyboru z poziomu przycisku "akcja") przyjmuje propozycję najbliższego indeksu powyżej wskazanego oraz dane bieżącego indeksu jako propozycję danych nowego towaru. Opcja "nowy towar" z poziomu przycisku "akcja" wyświetla pustą formatkę i pierwszy wolny indeks licząc od określonego w ustawieniach minimum.
- zapisywanie ustawień własnych metody ABC przeniesiono z serwera na lokalny dysk komputera użytkownika.

2017-07-19
WIN_FTR
- poprawka wysyłki mailowej faktur w opcji "pokaż treść" w archiwum.

2017-07-17
CV_SRV
- wydruk listy części dopisanych do zleceń 'w ramach ostatniej sesji' skierowano na drukarkę przeznaczoną do wydruku kart materiałowych.

2017-07-16
CV_FTR, CV_CMV
- dodano opcję uzupełnień katalogu usług na podstawie pliku CSV utworzonego przez zapisanie katalogu z Excela. Minimalna ilość pól to KOD i OPIS.
UWAGA: tworząc samodzielnie plik CSV należy w miejsce znaków końca linii wstawić ciąg #13#, który program zamieni na "enter" podczas wczytywania uzupełnienia.

2017-07-15
CV_FTR
- zoptymalizowano obsługę katalogu usług. Dodano możliwość uruchomienia i obsługi ściągawki z listą usług za pomocą klawisza Enter.
CV_SRV, CV_CMV
- dodano opcję uzupełnień katalogu usług na podstawie pliku CSV utworzonego przez zapisanie katalogu z Excela. Minimalna ilość pól to KOD i OPIS.
UWAGA: tworząc samodzielnie plik CSV należy w miejsce znaków końca linii wstawić ciąg #13#, który program zamieni na "enter" podczas wczytywania uzupełnienia.

2017-07-14
CV_MGZ
- zwiększono wielkość pola 'nazwa' w katalogu towarów do 80 znaków.

2017-07-13
CV_SYSTEM
- w ustawieniach użytkownika dodano możliwość ustawienia domyślnych drukarek dla różnych rodzajów wydruków. Oryginału i kopii faktury, formularza zamówienia od klienta i do dostawcy, koperty z adresem klienta, zlecenia warsztatowego, zlecenia dla klienta, karty aktywnego przyjęcia, karty terminu, karty pracy, karty materiałowej, załącznika do zlecenia, karty czasu rzeczywistego, wniosku gwarancyjnego, zgody na przetwarzanie danych, potwierdzenia wydania pojazdu i dokumentów kasowych.
Jednocześnie stworzono możliwość zdefiniowania "pakietu wydruków" dla formularzy zlecenia SRV. Taki pakiet drukuje się na drukarkach przypisanych do poszczególnych wydruków.
Dla wszystkich pozostałych wydruków oraz dla niezdefiniowanych poprawnie drukarek otwierane jest okno wyboru drukarki tak jak do tej pory.

2017-07-11
CV_CMV
- w raporcie 'sprzedaż usług' dodano filtr na operacje pakietowe.

2017-07-10
CV_MGZ
- dodano możliwość utworzenia dokumentu przychodu na podstawie pliku UZUP.CSV zawierającego kolumny INDEKS, ILOSC, CENAZ przy założeniu, że zawartość kolumny INDEKS została wcześniej zdefiniowana w katalogu towarów.

2017-07-09
CV_MGZ, CV_SPS, CV_FTR
- dodano przycisk "sprawdź NIP" na formatkach rejestracji zakupu. Opcja wyświetla dane kontrahenta wraz datą rozpoczęcia i ew.datą zakończenia działalności. Informacje pochodzą z bazy REGON (wymagane połączenie z internetem).
CV_CMV
- opcję "uzupełnienia katalogu" rozszerzono o możliwosć wczytywania plików bez określonego indeksu towarowego (tworzy się wówczas automatycznie). Przy braku indeksu wymagane jest oznaczenie katalogowe.

2017-07-08
CV_SRV
- dodano możliwość przesłania odpowiedzi na notatkę głosową bezpośrednio na smartfon nadawcy (prawy klawisz na notatce w trybie graficznym).

2017-07-07
CV_SRV
- notatki głosowe przesyłane dla magazynu lub serwisu ze smartfona (CV_IMG + IMG_TRANSFER) pojawiają się teraz na liscie wpisów w komunikatorze CV_SYSTEM.

2017-07-03
CV_FTR, CV_SRV, CV_MGZ
- w archiwum faktur dodano możliwość drukowania adresów nabywców faktur na kopertach umieszczonych w ręcznym podajniku drukarki. Uwzględniono formaty: C6 (114x162), C6/C5 (114x229) i C5 (162x229). Koperty należy umieszczać w podajniku węższą krawędzią.
CV_MGZ
- przyjęto priorytet definicji narzutu (do kalkulacji ceny detalicznej) dla grupy rabatowej nad narzutem ogólnym o ile ten pierwszy jest większy od zera.

2017-07-02
CV_SRV
- wielkość startowa słupków w grafiku wynika teraz z ich ilości odniesionej do szerokości monitora. Działanie przełącznika szerokości nie zmieniło się.
- najechanie na konkretny dzień w kalendarzu grafika ogranicza listę wyświetlanych z boku wpisów do tego dnia.

2017-07-01
CV_IMG, CV_SRV
- moduł CV_IMG na smartfona oprócz wysyłania zdjęć do zleceń dla CV_SRV może teraz wysyłać również notatki głosowe skierowane do działu serwisu lub działu części (zamówienia na części) oraz zwrotnie udostępniać historię serwisową pojazdów z aktywnych zleceń.
Komunikacją pomiędzy smartfonami doradców i mechaników a systemem Comvar-CV_SYSTEM zajmuje się teraz osobny moduł programowy IMG_TRANSFER działający w oparciu o ustawienia CV_SYSTEM (najlepiej wgrać do foldera instalacyjnego CV_SYSTEM).

2017-06-29
WIN_KSH
- w opcji "dodaj/skoryguj konto" wprowadzono możliwość zweryfikowania poprawności numeru NIP kontrahenta (pomocniczy program CV_ASK_NIP.EXE).

2017-06-28/br> WIN_FTR
- w rejestrze kosztów wprowadzono możliwość zweryfikowania poprawności numeru NIP kontrahenta (pomocniczy program CV_ASK_NIP.EXE).

2017-06-27
CV_SYSTEM
- dodano parametr pozwalający ustalić priorytet drukowania faktur wysyłanych mailem do pliku PDF a nie XPS. Dostępne dla Windows 10.
CV_SRV
- dodano podgląd świeżo dodanych operacji/części w przypadku dodawania grupowego.
CV_CMV
- poprawka raportu "sprzedaż i koszty" w wersji za dowolny okres czasu.
CV_MGZ
- w opcji "serwis-wydania" dodano wydruk listy części dopisanych do zleceń w czasie bieżącej sesji (tj.od momentu wejścia w tę opcję).

2017-06-23
CV_MGZ
- poprawka drukowania rezerwowych jednostek miar na fakturach drukowanych w języku obcym.

2017-06-22
WIN_FTR
- możliwość wysłania faktury mailem dodano w opcji "pokaż treść" w archiwum faktur.

2017-06-20
CV_SPS
- zwiększono ilość predefiniowanych czynności w opcji tworzenia zleceń na obsługę przedsprzedażną.

2017-06-12
CV_CMV
- dodano raport 'Sprzedaż i koszty' wykazujący sprzedaż i koszt własny poszczególnych działów. Raport dostępny jest w wersji "52 tygodnie" na ekranie głównym CMV i za dowolny okres w opcji "raporty-inne".
Koszt własny sprzedaży magazynowej jest określony na podstawie kosztu towaru w momencie rejestracji faktury.
Koszt własny sprzedaży magazynowej zwiększony jest o koszt ogólnych wydań RW (nie przypisanych ani do serwisu, ani do produkcji).
Koszt własny sprzedaży serwisowej jest określony jako suma wydań RW do zleceń w zadanym okresie (z pominięciem prac w toku).
Koszt własny sprzedaży salonu jest sumą wszystkich zakupów i ich korekt (z dowolnego okresu) do poszczególnych pojazdów sprzedanych w zadanym okresie czasu.
Koszt zleceń wykonanych przez serwis na rzecz salonu pomniejsza koszty serwisu a powiększa koszty salonu.

2017-06-12
CV_MGZ, CV_CMV
- w 'opcje' dodano możliwość usunięcia z kartoteki magazynowej martwych indeksów (bez historii i bez stanu).
CV_MGZ
- podczas zakładania karty katalogowej nowego towaru można wymusić założenie karty magazynowej we wskazanym magazynie (przydatne zwłaszcza przy tworzeniu zestawów).

2017-06-10
CV_SYSTEM
- usunięto konieczność podawania kodu captcha podczas pobierania danych adresowych klientów z bazy Regon.

2017-06-09
CV_KSP
- aktywowano wyszukiwanie kontrahentów w bazie GUS.
CV_MGZ
- wymuszono wydruk listy rezerwacji (po zakupie) wg oznaczenia katalogowego.
CV_SRV, CV_CMV
- raport 'statystyczny raport zbiorczy' poszerzono o szczegółowy opis kategorii sprzedaży.

2017-06-07
CV_SRV
- na ekranie zamykania zlecenia (lewy dolny róg) wyświetlana jest teraz łączna suma wszystkich kosztów wynikająca z wystawionych dokumentów RW i usług obcych a nie jak do tej pory suma kosztów części ukrytych w operacjach zbiorczach.
CV_MGZ
- możliwość wydrukowania kosztowego dokumentu WZ dodano do archiwum dokumentów.

2017-06-06
CV_CMV, CV_SRV
- dodano raport 'analizator kampanii', który wypełnia danymi o kliencie plik zapisany w formacie Excel'a i zawierający (w dowolnym miejscu) kolumnę "VIN" wypełnioną listą numerów VIN do analizy.
CV_SRV
- w archiwum faktur doszła mozliwość wydrukowania faktury bez informacji o udzielonych rabatach.

2017-06-04
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że dostawca z najnowszej PZ-ki staje się domyślnym dostawcą towaru (zapisanym na karcie towaru).

2017-06-02
CV_SYSTEM
- dodano parametr pozwalający określić głębokość cienia na wydruku głównych elementów faktur sprzedaży. Zalecana wartość - 2. Brak cienia - 0.

2017-05-31
CV_SRV
- zmieniono zasadę wysyłania klientom zdjęć dokumentujących zlecenie (pobranych za pomocą CV_IMG). Teraz zdjęcia wysyłane są z adresu mailowego doradcy, zapisanego przy jego loginie, w opcji 'kody dostępu'. Pozostałe ustawienia poczty (adres serwera, port, SSL) pobierane są z ustawień głównych programu (wykorzystuje ustawienia poczty do wysyłania faktur mailem). Wysyłka za pomocą SMS bez zmian - wymaga zdefiniowania adresu bramki.
- możliwość wysyłania zdjęć dodano również do ekranu edycji zlecenia.
- na ekranie edycji zlecenia wprowadzono dodatkowy panel pokazujący wszystkie zdjęcia wykonane do zleceń bieżącego pojazdu. Zdjęcia bieżącego zlecenia zostały wyróżnione. Oprócz tego zdjęcia bieżącego zlecenia są widoczne na dole formularza edycji zlecenia jak dotychczas.
- na ekranie edycji zlecenia wprowadzono możliwość chwilowej zmiany typu ceny będącej podstawą obliczenia wartości zlecenia bezpłatnego lub gwarancyjnego. Domyślnie informacja ta pobierana jest z ustawień głównych programu ale dla chwilowych potrzeb można to jednorazowo zmienić tuż przed zamknięciem zlecenia.

2017-05-28
CV_CMV
- raport 'plik stanów bieżących' dostał opcjonalnie dodatkowe kolumny mówiące o ilości operacji zakupu i sprzedaży w okresie ostatnich 3 i 12 miesięcy.

2017-05-27
CV_SRV
- w opcji 'dodaj do zlecenia' przyjęto zasadę, że wciśnięcie Enter w polu ilości do zlecenia podświetla przycisk 'zapis', więc kolejny Enter dopisuje podaną ilość.

2017-05-25
CV_SRV
- na ekranie edycji zlecenia dodano (opcje dodatkowe) możliwość wyświetlenia zlecenia w grafiku.

2017-05-23
CV_CMV
- dodatkowy filtr na 'katalogi FTR' w opcji wydruku rejestrów VAT.

2017-05-22
CV_SRV
- przyjęto zasadę, że okno "dodaj do zlecenia" (na ekranie listy zleceń) nie zamyka się po dodaniu usługi lub materiału co pozwala od razu dodawać kolejne pozycje. Okno można/trzeba ręcznie zamknąć przyciskiem "zamknij" lub klawiszem ESC.
Na ekranie edycji zlecenia okno "dodaj do zlecenia" zamyka się od razu po dopisaniu pozycji.

2017-05-20
WIN_KSH
- opcję "transfer danych" rozszerzono o możliwość przeniesienia danych do CV_KSH.

2017-05-19
CV_CMV
- poprawka generatora JPK i rejestrów VAT.

2017-05-17
CV_SMS
- moduł CV_SMS (bramka SMS) obsługuje teraz również CV_SYSTEM.
CV_CMV
- raport 'ranking klientów' w wersji 'do pliku' rozbudowano o dodatkowe kolumny informacyjne.

2017-05-16
CV_CRM
- domyślnym grafikiem modułu CRM jest teraz grafik jazd testowych.

2017-05-15
MRA_TRANSFER
- zmieniono działanie raportu w trybie "1-go dnia miesiąca". Tego dnia wysyłane jest teraz nie tyle uzupełnienie raportu za poprzednie miesiąc ale pełny raport za poprzedni miesiąc. Raport miesięczny działa teraz niezależnie od raportu tyogodniowego co oznacza, że jeśli 1-szy dzień miesiąca przypadnie w dniu raportu tygodniowego to zostaną wówczas przesłane dwa raporty, tygodniowy i miesięczny.

2017-05-12
CV_SPS
- uruchomiono 'centralną kartotekę pojazdów' dla trybu wielooddziałowego. Zgłasza się automatycznie o ile w ustawieniach zdefiniowane zostało 'położenie kartoteki centralnej'. To samo, które do tej pory było wykorzystywane do przechowywania centralnej kartoteki klientów. Zadaniem centralnej kartoteki pojazdów jest umożliwienie tworzenia ponadoddziałowych rezerwacji pojazdów oraz wspólnego grafika jazd testowych.
Wszystkie pozostałe funkcje trybu oddziałowego (np.kalkulacja wyniku) działają tak jak do tej pory, czyli w oparciu o definicje baz danych poszczególnych oddziałów podane w ustawieniach programu.
WIN_KSH
- w generatorze JPK dodano możliwość zdefiniowania filtra określającego listę rejestrów VAT, które mają być wzięte pod uwagę podczas generowania JPK_VAT.

2017-05-05
WIN_MGZ
- poprawka cennika T-Ducati. Nowy format cennika P-Peugeot.

2017-04-30
CV_CMV
- w opcji generowania plików JPK dodano (dla JPK_VAT) informację o dokładnej strukturze wygenerowanego pliku.

2017-04-29
CV_CMV
- w opcjach generowania rejestrów VAT i plików JPK dodano filtry "tylko WNT" oraz "pomiń WNT".

2017-04-27
MRA_TRANSFER
- w pliku konfiguracyjnym dodano klucz "raport_z_dniem" pozwalający na wymuszenie raportowania z dniem raportu włącznie (klucz TAK) a nie do dnia poprzedniego (klucz "NIE", domyślny) jak było do tej pory.
CV_MGZ
- udostępniono klawisz Enter podczas ręcznego tworzenia dokumentu PZ (do zmiany pól).

2017-04-25
CV_CMV
- algorytm CSI uzupełniono o możliwość ustawienia filtra na okres wykonania follow-up w CRM.

2017-04-23
CV_KASA
- poprawiono algorytm jednoczesnego przyjmowania wpłat do kilku faktur dewizowych.

2017-04-22
CV_FTR
- wprowadzono możliwość przypisania do użytkownika listy dostępnych katalogów usług. Dotyczy to zarówno fakturowania jak i podglądu archiwum wystawionych faktur.

2017-04-19
CV_KASA
- udostępniono możliwość przyjmowania w złotych (kasa lub bank PLN) wpłat do faktur dewizowych (na przykład kwota VAT-u na fakturze w EUR).

2017-04-17
CV_CMV, CV_MGZ
- uruchomiono opcję uzupełnień katalogu MGZ (dostępna w CMV). Uzupełnienia można wczytywać z pliku CSV rozdzielanego średnikiem. Oznacza to, że uzupełnienie można przygotować w Excel-u (np.na podstawie pliku wygenerowanego wcześniej w tej samej opcji) a następnie po zapisaniu jako CSV wczytać do katalogu MGZ.
UWAGA: opcja potencjalnie niebezpieczna (zmiany są nieodwracalne) - dostęp tylko dla użytkownika o uprawnieniach "A"-administrator.

2017-04-09
CV_CMV, CV_MGZ
- generator ABC uzupełniono o plik xml zawierający dane o sprzedaży.

2017-04-07
CV_MGZ
- do menu kontekstowego towaru dodano opcję 'NIE ZAMAWIAJ' (dotyczy wyłącznie automatycznych zamówień stockowych).

2017-04-06
CV_CMV, WIN_CMV
- korekta raportu ACC w trybie 'Fiat'.

2017-04-06
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że zakładanie nowego indeksu z poziomu listy towarów (prawy klawisz) przywołuje bieżący indeks jako wzór do założenia nowego podczas gdy to samo działanie z poziomu przycisku "akcja" otwiera pustą formatkę.
WIN_KASA
- przyjęto zasadę, że przypisanie do loginu kasjera wskazanego numeru magazynu pozwala na rejestrację wpłat dotyczących wyłącznie tego magazynu.

2017-04-05
CV_SMS
- korekta generatora SMS-ów dla WIN_SRV.
CV_FTR
- poprawka wydruku faktury typu odwrotne obciążenie.
- przyjęto zasadę domyślnej formy płatności gotówka dla paragonów.

2017-04-04
CV_MGZ
- na ekranie głównym dodano przełącznik rodzaju ceny.
CV_KASA
- dodano możliwość określenia kolejności pojawiania się banków podczas wybierania do płatności.

2017-04-03
CV_MGZ
- do karty klienta dodano przycisk "ceny specjalne".
- na ekranie głównym MGZ dodano osobne okno z listą zamienników (w dole ekranu) o ile takowe występują dla danego towaru.

2017-04-02
CV_MGZ
- algorytm wyszukiwania towarów na ekranie głównym MGZ (w trybie wyszukiwania pełnego, po kliknięciu w "odśwież") poszerzono o wyszukiwanie wg kilku kluczy. Klucze działają na zasadzie "części wspólnej" (iloczyn logiczny) podczas kontroli takich pól jak nazwa, uwagi czy lokalizacja ale wyszukiwanie po zamiennikach, dodatkowych oznaczeniach czy kodach kreskowych przywoła towary mające zgodny przynajmniej jeden z podanych kluczy (alternatywa).
Kryterium podziału pola wyszukiwania na pojedyńcze klucze jest znak spacji.
UWAGA: przy wyszukiwaniu skróconym znak spacji traktowany jest jako znaczący i bezpośrednio bierze udział w wyszukiwaniu (po nazwie, oznaczeniu i kodzie kreskowym).
CV_SYSTEM
- w opcji "pokaż ostatnie operacje" na karcie klienta dodano możliwość określenia filtra. Dla MGZ nazwisko pracownika rejestrującego a dla SRV oprócz nazwiska pracownika również numer nadwozia, numer rejestracyjny, marka i model pojazdu.
UWAGA: dodatkowy przycisk "<" pozwala szybko rozszerzyć domyślny sześciomiesięczny okres czasu do "nieskończoności".

2017-04-01
CV_SYSTEM
- do wydruku faktur i dokumentów magazynowych dodano w połowie długości pierwszej strony znacznik dla dziurkacza w postaci krótkiej kreski.
CV_MGZ
- zmieniono algorytm wyszukiwania towarów na ekranie głównym MGZ. Domyślne wyszukiwanie (po wpisaniu kawałka szukanej sekwencji i wciśnieciu ENTER) działa teraz tylko po oznaczeniu, nazwie, oznaczeniu wg dostawcy i kodzie kreskowym (widzianych od lewej). Pełne wyszukiwanie (po fragmentach nazw, fragmentach uwag, kluczach, zamiennikach, dodatkowych oznaczeniach itp.) działa po kliknięciu w "odśwież". Pozwala to skrócić czas wyszukiwania w typowych przypadkach do "niezauważalnego" podczas gdy wyszukiwanie pełne przy dużej ilości towarów w katalogu i np.dużej ilości zamienników może na niezbyt szybkim serwerze trwać nawet kilka sekund.
Wyszukiwarki lokalne (podczas fakturowania czy operacji magazynowych) pozostają bez zmian czyli działają kontekstowo w zależności od pola (indeks, nazwa czy oznaczenie) z którego zostały zainicjowane.

2017-03-30
WIN_SRV
- do wydruku karty depozytu dodano wydruk fiszek na opony.

2017-03-29
CV_SYSTEM
- przyjęto zasadę (MGZ, SRV, FTR), że pierwszy stopień (żółty) blokady klienta uniemożliwia wystawienie faktury typu 'przelew' a drugi stopień (czerwony) całkowicie blokuje sprzedaż.
W trybie wielooddziałowym poziom ewentualnej blokady określa najświeższa zmiana statusu blokady dokonana w dowolnym oddziale.
CV_CMV
- generator raportów CSI oprócz raportu w wymaganym formacie tworzy równolegle plik CSV lub XLS.

2017-03-28
CV_SYSTEM
- dla trybu wieloodziałowego udostępiono pojęcie "centralnej kartoteki kontrahentów".

2017-03-27
CV_MGZ, CV_SRV, CV_SPS
- dodano parametr definiowalny na poziomie użytkownika i pozwalający określić czy główne okno programu otwiera sie w formie pełnej listy czy (domyślnie) z kartą szczegółów.

2017-03-25
CV_JPK
- modyfikacja generowania pliku zbiorczego.
CV_CMV
- poprawka raportu CSI w formacie 'Daimler'.
CV_FTR
- dodano możliwość operowania ceną brutto podczas wystawiania faktury.

2017-03-24
CV_CMV, WIN_CMV
- modyfikacja raportu CPAY (tryb 'Fiat').
CV_MGZ
- dodano pojęcie cen specjalnych, definiowanych indywidualnie na karcie towaru i karcie klienta. Ceny są widoczne na karcie towaru w osobnej zakładce.

2017-03-22
WIN_SRV
- korekta algorytmu proform walutowych.
- domyślna forma płatności "przelew" dla proform.
- numer zlecenia numerem proformy.
- NIP PL automatyczny dla faktur typu Unia.
WIN_MGZ
- przyjęto zasadę usuwania pliku XFR (zmiana nazwy na XF_) po wczytaniu zamówienia typu WebParts.

2017-03-19
WIN_MGZ
- udostępniono import listy zamienników z pliku CSV rozdzielanego średnikiem. Plik powinien zawierać dwie kolumny: oznaczenie towaru i oznaczenie zamiennika.

2017-03-18
WIN_CMV, CV_CMV
- korekta raportów ACC (w trybie 'Fiat').
CV_CMV
- nowy raport 'rozliczenie sprzedaży zbiorczej'.

2017-03-17
WIN_MGZ
- w opcji 'cenniki zewnętrzne' dodano format Ducati (litera T).

2017-03-16
CV_CMV
- zwiększono ilość informacji w oknie skróconych statystyk SRV.
- wprowadzono syntetyczny raport obrotu.
WIN_CMV
- poprawiono algorytm generowania raportów CPAY w trybie 'Fiat'.

2017-03-15
CV_SYSTEM
- do rejestrów VAT i plików JPK dodano pojęcie 'miesiąca rozliczenia VAT-u' (domyślnie zgodne z datą sprzedaży/wpływu). Miesiąc rozliczenia VAT-u podlega korekcie w archiwum faktur. Wymagany status użytkownika 'księgowy'.
CV_SRV
- podczas zamykania zlecenia można wskazać odbiorcę innego niż nabywca i płatnik.
CV_JPK
- moduł CV_JPK udostępniono bezpłatnie (licencja freeware).
WIN_MGZ, WIN_SRV
- dodano możliwość uruchomienia programu z parametrem "I", co powoduje automatyczne uruchomienie opcji indeksacji bazy danych a po jej zakończeniu zamyka program. Pozwala to uruchamiać indeksację wsadowo.

2017-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-17, USER-17w i USER-17cv.

2017-03-10
CV_SRV
- odblokowano możliwość przenoszenia wizyt pomiędzy grafikiem doradców i mechaników.
- poprawka algorytmu pobierania danych z WIS.
CV_MGZ
- opcję korekty cenowej poszerzono o możliwość skorygowania stawki VAT.

2017-03-09
CV_SRV
- w module pomiaru czasu udostępniono (w trybie tylko do odczytu) grafik mechaników.

2017-03-08
CV_MGZ
- na karcie towaru obok niezrealizowanych zamówień klientów i do dostawców wyświetla się teraz ilość zamówiona przez serwis (wpisana do aktywnych zleceń).

2017-03-06
CV_SRV
- w edycji zlecenia dodano możliwość zamiany 'usługi' w 'usługę obcą' i odwrotnie. UWAGA: zamiana usługi obcej na usługę wymaga skoryowania listy mechaników.

2017-03-05
CV_SRV
- w edycji zlecenia dodano możliwość usuwania (a także dodawania z rejestru usuniętych) wielu pozycji jednocześnie. W przypadku towarów dotyczy to jednak wyłącznie pozycji bez RW i nieulokowanych w zamówieniach do dostawców.
CV_KASA
- w opcji 'rozliczenia' dodano raport płatności przypadających w wybranym okresie czasu. Po stronie należności lub zobowiązań.
CV_MGZ
- w opcji 'zamówienia' dodano filtr na strefę kontrahenta.

2017-03-04
CV_CMV
- dodano edytor stref i przydziałów.

2017-03-03
CV_MGZ
- dodano parametr pozwalający drukować na zamówieniu ceny detaliczne netto przeliczone na PLN.
- dodano możliwość pełnej korekty zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców (dla uprawnień "D"-dyspozytor).

2017-03-01
CV_SRV, CV_SPS
- poprawiono wydruk planu dnia w opcji 'grafik pojazdów zastępczych i testowych'.
CV_SRV
- dodano ostrzeżenie przy próbie wyjścia ze zlecenia bez zapisania zmian.
CV_MGZ
- pliki XML z treścią faktury uzupełniono o numer zamówienia podany przez klienta.

2017-02-27
CV_MGZ
- dodano pole pozwalające ręcznie zdefiniować cenę sprzedaży podczas przygotowywania dokumentu PZ.
- dodano możliwość wystawienia RW (i RWK) serwisowego w niepełnej ilości sztuk.

2017-02-26
CV_SRV, CV_MGZ
- podgląd historii obrotu towaru z poziomu kartoteki zleceń (prawy klawisz).
- możliwość podania "z ręki" kodu mechanika odbierającego towar.
- części wycofane ze zleceń dokumentami RWK są "zerowane" na zleceniu.
- w opcji "dodaj do zlecenia" dodano mechanizm wyszukiwania towaru po oznaczeniu pozbawionym znaków specjalnych zdefiniowanych w parametrach pracy programu i z pominięciem pierwszego znaku o ile normalne wyszukiwanie zakończy się fiaskiem.
CV_MGZ
- możliwość modyfikacji nazw towarów podczas tworzenia nowych indeksów na podstawie cennika zewnętrznego.

2017-02-25
CV_SRV
- w grafiku SRV dodano możliwość wydrukowania "planu dnia".

2017-02-24
CV_SRV
- w grafiku SRV dodano możliwość definiowania planowanego terminu zakończenia obsługi.

2017-02-23
CV_CMV
- w generatorze JPK dodano filtry na rodzaje dokumentów.

2017-02-21
WIN_KSH
- dodano możliwość wygenerowania JPK_VAT częściowego, zawierającego tylko zakupy lub tylko sprzedaż.
CV_CMV
- dodano możliwość wygenerowania JPK_VAT tylko dla kontrahentów krajowych.

2017-02-19
CV_SYSTEM
- wprowadzono opcję szybkiej, skróconej ściągawki klientów i dostawców (z możliwością przejścia z jej poziomu do ściągawki pełnej). W parametrach indywidualnych można przywrócić jako domyślną ściągawkę pełną.

2017-02-17
CV_JPK
- modyfikacja pozwalająca na czytanie niekompletnych plików źródłowych.

2017-02-16
CV_CRM
- możliwość wyłączenia filtra "pokaż tylko moje" pozostawiono dla uprawnień "D"-dyspozytor.
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że faktury (tryb Fiat) niezgodne z kodem lokalizacji zapisanym w ustawieniach administratora w ogóle nie pokazują się na liście faktur możliwych do wczytania.

2017-02-15
CV_CMV
- w opcji generowania generowania rejestrów VAT dla KSH dodano możliwość ograniczenia zakresu do sprzedaży lub zakupów.
KSH, WIN_KSH
- poprawki plików JPK.

2017-02-14
KSH, WIN_KSH, CV_SYSTEM, CV_JPK
- dodatkowe zabezpieczenia przy generowaniu plików JPK_VAT.
CV_SRV
- w archiwum faktur sprzedaży dodano możiwość wydrukowania duplikatu w innym języku niż pierwotnie użyty do wystawienia tej faktury.
CV_MGZ
- na karcie klienta dodano możliwość zdefiniowania "konwersji walut", która pozwala wykorzystać inny symbol waluty (a tym samym inny kurs) niż ten, który wprowadzony jest do katalogu towarów. Na przykład EUM czy EUC zamiast EUR.

2017-02-13
CV_CMV
- w opcji generowania plików JPK dodano możliwość ograniczenia generowanego pliku JPK_VAT tylko do sprzedaży lub zakupów.

2017-02-11
CV_JPK
- udostępniono (bezpłatnie dla użytkowników CV_SYSTEM) program CV_JPK przeznaczony do łączenia plików JPK_VAT.
CV_SRV
- w opcji wystawiania faktur do zleceń serwisowych dodano opcję "wystaw w imieniu", pozwalającą wystawić fakturę, obrót z której zostanie przypisany innemu użytkownikowi (musi on mieć status "doradcy serwisowego"). Jako wystawca faktury pojawia się osoba, która faktycznie tę fakturę wystawiła.

2017-02-08
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów dodano możliwość zapisania bieżącego dokumentu w pliku XLS lub CSV.

2017-02-07
CV_CMV
- do opcji wydruku rejestrów VAT dodano filtr pozwalający ograniczyć wydruk do kontrahentów unijnych lub zagranicznych.

2017-02-06
KSH, WIN_KSH
- poprawki plików JPK.

2017-02-05
CV_CMV, CV_SRV
- dodano możliwość umieszczenia w stopce faktury magazynowej lub serwisowej banera reklamowego w postaci pliku graficznego. Plik można (trzeba) przypisać niezależnie do każdego serwisu (magazynu). Można również określić (1-100%) stopień przezroczystości drukowanego banera, gdzie 0 oznacza niewidoczny.
Akceptowane są pliki dowolnych rozmiarów ale ponieważ rozmiar na wydruku to ok.750px na 200px, więc najlepiej przygotować banery w takim właśnie formacie.
UWAGA: baner drukowany jest tylko wtedy, gdy ilość miejsca pod linią podpisów jest wystarczająca czyli do końca ostatniej strony pozostało co najmniej 200px.
UWAGA: na duplikatach faktur drukowanych z archiwum pojawia się zawsze aktualny dla danego serwisu (magazynu) baner, gdyż traktowany jest jako część definicji papieru firmowego a nie samej faktury.

2017-02-04
CV_CMV, CV_SRV
- przyjęto zasadę, że wykazanie zgody na follow-up realizowany przez centralę zależy kolejno od zgody na zleceniu (TAK lub NIE), ewentualnej blokady zgody na follow-up na karcie klienta i przede wszystkim ewentualnej blokady zgody (lub jej udzielenia) podczas realizacji wewnętrznego follow-up w module CV_CRM.

2017-02-03
CV_MGZ
- poprawka wydruku Tax-Free.
CV_SRV
- dodano możliwość definiowania grafików. Dostępnych jest sześć grafików (od A do F) i każdemu można przypisać listę wyświetlanych doradców, mechaników lub pojazdów we wskazanej kolejności wyświetlania. Użytkownik może w ustawieniach indywidualnych zadeklarować numer grafika, z którego chce domyślnie korzystać.

2017-02-02
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie stanów magazynowych.

2017-02-01
KSH, WIN_KSH, CV_SYSTEM
- poprawki plików JPK.

2017-01-31
CV_CMV
- raport (plik) dla PartsLocator-a.

2017-01-30
CV_CMV
- raport 'ranking klientów' - dodano dodatkowe zakresy.
CV_MGZ
- nowy parametr pozwalający pominąć przy wyszukiwaniu towaru wskazane znaki z podanego oznaczenia.
CV_SRV
- w opcji 'serwisy' dodano możliwość zdefiniowania uwag stałych dla wydruku 'zlecenia dla klienta'.

2017-01-27
CV_SRV
- 'statystyczny raport zbiorczy' - dodano kryterium wystawcy faktury.

2017-01-24
CV_MGZ
- w pliku excel-a generowanym wraz z wydrukiem raportu stanów magazynowych dodano kolumnę "stan na dzień raportu", zawierającą przeliczony wynik kolumn "stan dzisiejszy", "weszło" i "zeszło".

2017-01-21
CV_SRV
- wprowadzono osobne rozróżnienie zgody i jej braku w rozszerzeniach zleceń.
- zmodyfikowano wyszukiwarkę towarów podczas dodawania materiałów do zlecenia. Działanie dotychczasowych linków "pokaż niezerowe" i "pokaż wszystkie" pozostaje niezmienione - wyszukiwanie odbywa się po wszystkich wypełnionych polach i lista zgłasza wszystkie pasujące towary. Modyfikacja polega na wykorzystaniu klawisza ENTER, który teraz sygnalizuje wyszukiwanie po tym polu, w którym został wciśnięty i po tej ilości znaków (indeksu, oznaczenia, nazwy), którą wpisano przed wciśnięciem ENTER.
Dodatkowo zmodyfikowano działanie klawisza ESC. Teraz zamyka on okno tylko jeśli pola indeks, oznaczenie i nazwa są puste. W przeciwnym razie czyści je (i dopiero kolejny ESC zamyka okno)
CV_MGZ
- w opcji korekt cenowych zakupu dodano możliwość wykonania korekty dotyczącej części towaru.

2017-01-18
CV_MGZ
- dodano kolumnę 'rabat' w podglądzie zamówień klientów.
- wydruk potwierdzeń zamówień uzupełniono o informację o dotychczasowej realizacji.
CV_SRV
- dodano kolumnę 'rabat' w podglądzie zamówień klientów.

2017-01-17
CV_MGZ
- zmieniono sposób drukowania rabatu od pozycji faktury. Teraz jest to rabat łączny dla tej pozycji a nie tylko rabat dodatkowy.

2017-01-16
CV_MGZ
- uruchomiono opcję PW wyrobu gotowego i RW materiałów na podstawie definicji kompletacji.

2017-01-14
CV_MGZ
- dodano parametry określające sposób sortowania towarów na fakturach, zamówieniach, pz-kach i dokumentach RW. Dostępne są: indeks, oznaczenie, nazwa oraz brak sortowania.
- na wydrukach zamówień i ofert dodano przy każdej pozycji towarowej informację o udzielonym rabacie.

2017-01-13
CV_SYSTEM
- dodano parametr umożliwiający drukowanie logo programu 'rzetelna firma' na wydrukach faktur.

2017-01-10
CV_SRV
- w menu kartoteki pojazdów dodano opcję 'zaplanowane wizyty'.

2017-01-09
CV_SRV
- odblokowano możliwość dodawania do zleceń materiałów o stawce VAT innej niż 23%.

2017-01-08
CV_CMV
- uruchomiono rozszerzoną dekretacja dla Symfonii. Wykorzystuje te same ustawienia kont (dostępne na ekranie dekretacji) co KSH.
CV_MGZ
- dodano opcję szybkiego dokumentu MM. Dostępna na karcie towaru oraz podczas wystawiania faktury.

2017-01-06
CV_SYSTEM
- dodano parametr określający położenie grafiki logo od lewej krawędzi wydruku. Dla A4 środek kartki to ok.350px.

2017-01-02
CV_SRV
- menu opcji dodatkowych zlecenia uzupełniono o możliwość sporządzenia rozszerzenai zlecenia (dla pozycji tymczasowych).

2017-01-01
CV_CMV
- raporty rozliczenia mechaników uzupełniono o wskaźniki produktywności, wydajności i efektywności.